کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
مردم، كارهاي خير مي ‏كنند، ولي پاداش آنان تنها به اندازه عقلشان عطا مي ‏شود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف د » تعبیر دیوانگی

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیوانگی در خواب ، مال حرام است بر قدر دیوانگی وی، لکن آن مال را به خیرات هزینه کند و از مردمان ملامت یابد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

هر که بیند که دیوانه شده است، دلیل که به فساد گراید و ربا خوردن.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که با دیوانه هم صحبت شد، دلیل که با مردی رباخواره و مفسد هم صحبت گردد و از صحبت وی ملامت و بدنامی و فساد دین او را حاصل گردد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

اگر در خواب دیوانه ای را ببینیم که او را می شناسیم کاری نادرست انجام می دهیم که مورد سرزنش و شماتت واقع می شویم. اگر دیوانه ای را دیدیم که نمی شناختیم احتمال لغزش برای ما پیش می آید که باید هوشیار و آگاه باشیم. اگر در خواب دیدیم که خودمان دیوانه شده ایم سر زبان ها می افتیم و کاری خلاف انجام داده یا انجام خواهیم داد.

لوک اويتنهاو می گوید:

دیوانگی : امور جهت مثبتی به خود خواهند گرفت
دیوانه زنجیری
بودن : خود را به دردسر انداختن
تیمارستان : سرتان کلاه خواهد رفت

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید تعادل روحی خود را از دست داده اید ، علامت آن است که مسئولیتی را به دوش خواهید گرفت که نتایج خوبی به بار نمی آورد.
2- اگر خواب ببینید کسانی دیگر تعادل روحی خود را از دست داده اند ، نشانه آن است که قرار دادی نامطلوب با کسی خواهید بست ، که بعدها درد و رنج برایتان به همراه خواهد داشت.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب ببینید که دیوانه هستید : ازدیاد نگرانی
نزدیکان شما دیوانه هستند : زندگی شما طولانی خواهد بود.
دوستان دیوانه هستند : بدبختی
اشخاص دیگر دیوانه هستند : نقشه های شما عملی می شود
شما یک عمل دیوانه وار انجام می دهید : مشاجره خیلی سخت
یک زن خواب ببیند که دیوانه است : او بیوه خواهد شد.
یک مرد خواب ببیند که دیوانه شده : از زنش طلاق خواهد گرفت.
یک دختر جوان خواب ببیند که دیوانه شده : او یک ازدواج خوشبخت در پیش دارد.
یک زن که طلاق گرفته خواب ببیند که دیوانه شده او بچه دار خواهد شد.
یک زن جوان و مجرد خواب ببیند که دیوانه شده : فرزند او در آینده شخصیت مهم و مشهوری خواهد شد.
شما در آسایشگاه دیوانگان هستید : خطر بزرگ در روابط عشقی