کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
انسان با نفسي كه مي كشد ، قدمي به سوي مرگ ميرود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ر » تعبیر راه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

راه در خواب بر پنج وجه است:
اول: دنیا.
دوم: رامش(فراغت وشادی).
سوم: کار نیکو.
چهارم: خیرو برکت.
پنجم: آسانی و راحت مردم است( آسایش و راحتی مردم).

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

راه به خواب دیدن، دین بود و استقامت آن و جستن راستی در دین و دنیا. اگر بیند بر شاهراه می رفت، دلیل که به راه دین رود. اگر بیند که به راه راست گروهی را هدایت کرد، دلیل که قومی را به راه راست و صلاح راهنمائی کند. اگر بیند در راه سرگشته و متحیر می گردید، دلیل که در راه دین یا به کار دنیا سرگشته شده باشد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند در راهی می رفت چنانکه خسته نشد، دلیل که حق خود را از کسی بستاند. اگر بیند کسی او را از راه راست به راه کج برد، دلیل بود که او را دروغ مشغول گرداند. اگر بیند به شب تاریک به راه می رفت و راه به او مشکل شد، دلیل که استقامت و راه راست یابد. اگر راههای بسیار بیند و نداند که از کدام راه باید رفت، دلیل که در دین خویش متحیر بود و با مردم بددین وی را صحبت بود. اگر بیند که راه در برابر او مشکل شد و ندانست به کجا می رود و به قول حضرت رسول دست راست گرفت و می رفت و چون شب درآمد، راه گم کرد، دلیل که راه حق بر او پوشیده گردد. اگر بیند به عزم از راه به در رفت، دلیل که بر دشمن مکر و حیله سازد. اگر بیند در راه همی رفت و زنی پیش وی آمد و به سبب آن زن از راه به یک سو رفت دلیل که به دنیا فریفته شود خلل دردین او درآید و راه خیر گذارد. بدان که حکم پیاده شدن در راه سوار شدن، در تاویل یکسان است.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند در راه او سبزه و نباتات نیکو بود، دلیل بر پاکی و نیکوئی دین کند. اگر بیند در راه به گمان می رفت، دلیل بود که دین بدست آورد یا در کار خود سرگشته شود. اگر بیند کسی را از راه ببرد، دلیل بر فساد وی کند.

اسماعيل بن اشعث می گوید:

راه راست درخواب مسلمانی بود و استقامت دین و راه کج بر خلاف این بود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن راه در خواب، بر شریعت دلالت دارد و راههای متفاوت به راههای اهل بدعت تعبیر می شود.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید از راهی باریک می گذرید و از روی صخره ها و زمین ناهموار عبور می کنید ، نشانه آن است که هیجان تب آلودی بر شما چیره خواهد شد و با بدبختی بزرگی مواجه خواهید شد.
2- اگر خواب ببینید می کوشید راهی که از آن باید بگذرید ، پیدا کنید ، علامت آن است که کاری که می خواستید به نحو مطلوبی به پایان برسانید با شکست روبرو خواهد شد.
3- اگر خواب ببینید از راهی عبور می کنید که اطرافش پوشیده از گل و گیاه و چمنزارهای سرسبز است ، نشانه آن است که از عشق های تحمیلی نجات خواهید یافت.
4- اگر خواب ببینید راه خود را گم کرده اید ، علامت آن است که اگر به اقداماتی که انجام می دهید با دقت بیشتری تأمل نکنید ، شکست خواهید خورد.