کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
چيز اندك كه با اشتياق تداوم يابد ، بهتر از فراواني است كه رنج آور باشد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ر » تعبیر راه زدن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

راهزنی به خواب بر سه وجه است:
اول: جنگ و خصومت.
دوم: دروغ گفتن.
سوم: بیماری و تباهی عیش و خراب شدن زندگی.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

راهزن در خواب ، مردی بود که با مردم نبرد کند
اگر به خواب بیند که راه زد و مال بسیار ببرد، دلیل که با مردی پیوندد که او را عزیز و گرامی دارد، فایده یابد به قدر آن چه راهزن برده باشد.
اگر بیند راهزن بر او جمع شد، نتوانست از او چیزی بردن، دلیل که بیمار گردد و بیم هلاک بود و سرانجام از آن خلاصی یابد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که راهزن چیزی از او دزدید، دلیل که از کسی دروغ شنود.
اگر بیند به راهی می رفت و راهزنان هلاکش کردند، خبر مصیبت به وی رسد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند راهزنی کرد و کالائی برد، دلیل بود کسی بر او خصم شود و عیش بر او تباه کند.
اگر خویش را راهزن بیند، لکن کالای کسی را نبرد، دلیل است بیمار گردد و سرانجام شفا یابد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما راهزن هستید : شانس در کار و امور مالی
راهزنهای بسیار : در خطر بزرگی هستید
راهزنها به شما حمله می کنند : در خطر تصادف هستید.
شما به یک راهزن حمله می کنید : به قدرت و قضاوت خود اعتماد کنید.
یک راهزن شما را می زند : بستگان یا اموالتان را از دست می دهید.
یک راهزن شما را به وحشت می اندازد : شما را خواهند ربود.
یک راهزن شما را زخمی می کند : شما بی پول خواهید شد.
یک راهزن شما را می کشد : تمامی دارائی و میراث خود را از دست می دهید.
یک راهزن جاده شما را لخت می کند : شادی بزرگ
راهزنان جاده اموال دیگران را به سرقت برده اند : در عشق شانس ندارید.
شما راهزن جاده ها هستید : درآمد شما عالی خواهد بود.