کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
داوري در حق افراد مورد اطمينان با تكيه بر گمان از عدالت دور است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ر » تعبیر رخساره

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رخساره در خواب ، دلیل بر شادی و خوبی و وضع و حال مرد است.
زشتی رخساره در خواب ، دلیل بر غم و اندوه و بیماری است.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

رخساره در خواب دیدن، دلیل بر روشنائی مردم بود. اگر بیند رخساره او صاف و پاکیزه است، در میان مردمان مشهور گردد و بزرگی یابد. اگر بیند که رخساره او زرد یا سیاه اس، تاویلش به خلاف این است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

رخساره در خواب ، آرایش مردم و کدخدائی او است. اگر در رخساره عیبی بیند، درکدخدائی و آرایش او نقصان رسد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند بر رخساره او موی بود، دلیل که وام دار گردد. اگر بیند رخسار او سرخ و پاکیزه بود، دلیل که شادان و خرم گردد. اگر بیند که رخساره ا و زرد بوإ. دلیل بود که بیمار گردد. اگر بیند که رخساره او سیاه و تیره است، دلیل که از جهت عیال او را غم و اندوه رسد.