کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
از دست دادن حاجت ، بهتر از درخواست كردن از نااهل است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ر » تعبیر رسن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن رسن در خواب بر چهار وجه است:
اول: عهد و پیمان.
دوم: دین.
سوم: امانت.
چهارم: قضای حاجت(برآورده شدن حاجت).

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

رسن درخواب عهد و پیمان است. اگر بیند دست در رسن زده بود و معلق آویخته، دلیل که بر قدر بلندی رسن از زمین بلندی و منزلت یابد. اگر بیند رسن ببرید و اندکی در دست او بماند، دلیل که از قدر و منزلت بیفتد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند رسن از آسمان آویخته بود و او دست در آن زده بود. دلیل که پیمانی بود میان او و ایزد حق تعالی چنانکه، اگر بیمار بود میگوید: اگر حق تعالی مرا شفا دهد، چنین کنم. اگر بیند که بر رسن به پای ایستاده بود، دلیل بر تاکید همان پیمان کند که با حق تعالی کرده بود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند دست بر رسن زده بود، دلیل که دست بر رسن دین حق تعالی زده باشد. اگر بیند رسن درگردن او کرده بودند، دلیل که پیمانی در گردن او بود خدای را یا خلق را و در گذاردن تاخیر کند. اگر بیند از بام یا از جائی بلند خود را به رسن فروهشت، دلیل که ترک حاجت و مقصودی که دارد بگوید از ترس و بیم.

معبران در مورد این خواب گویند:

رسن، پیمان بود که هم با خلق و هم با خدای کرده بود.

رسن ریسمانی است که چیزهائی به آن می بندند