کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام سجاد(ع) :
حق آنكه بزرگتر است اين است كه او را به خاطر سنش احترام كني و او را به خاطر اينكه برتو در مسلماني پيشي داشته است،بزرگ شماري.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ر » تعبیر رعد و برق

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

که رعد و برق در خواب بر پنج وجه است:
اول: خزانه دار پادشاه.
دوم: وعده بد.
سوم: خیر.
چهارم: رحمت.
پنجم: راه راست.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

رعد و برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضی از معبران گفته اند: برق، وعده کردن پادشاه است به بدی و مرد طماع را به طمع وی.
اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کاری کند که در ان خیر بود.
اگر بیند برق همی درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه که با برق باد آهسته است.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

شنیدن صدای رعد در خواب بدون بارش باران ، بر وحشت و ترس دلالت دارد و به تهدید از طرف سلطان نیز، تعبیر می شود و خیری در آن نیست. شنیدن صدای رعد و باران در فصل خود، مژده ی خیر و برکت است و ممکن است شنیدن صدای رعد، بر ذکر و یاد خداوند نیز، دلالت داشته باشد.
دیدن برق آسمان به تنهایی در خواب، بر هدایت یافتن بعد از گمراهی دلالت دارد و ممکن است مژده ی برگشتن گمگشته ای، تجدید شدن رزق و روزی یا یاری شدن از طرف دیگران باشد. نشانه ی دیگر رعد و برق، ترسیدن از سلطان است.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن رعد و برق در خواب ، علامت دوره ای کوتاه از زندگی است که با شادی و خوشبختی توأم است.
2- اگر خواب ببینید رعد و برق بر شیئی در نزدیکی شما فرود می آید ، علامت آن است که رفاه زندگی یکی از دوستان شما را ناراحت خواهد ساخت . دیگران پشت سر شما شایعاتی می پراکنند.
3- اگر خواب ببینید آذرخش ابرهای سیاه را از هم جدا می کند ، علامت آن است که بعد از تأسف و رهایی از درد سر بخت و اقبال به سراغ شما خواهد آمد.
4- اگر خواب ببینید رعد و برق بر شما فرود می آید ، علامت آن است که اندوه بر شما چیره خواهد شد.
5- دیدن آذرخش بالای سر خود ، نشانه خوشبختی و کسب منفعت است.
6- دیدن آذرخش در قسمت جنوب آسمان ، علامت آن است که بخت و اقبال مدتی از شما دور می شود.
7- دیدن آذرخش در قسمت جنوب غربی آسمان ، علامت آن است که بخت و اقبال به شما رو می کند و زندگی شما بهتر از گذشته خواهد شد.
8- دیدن آذرخش در قسمت شمال آسمان ، علامت آن است که باید موانع را از جلوی راه خود بردارید.
9- دیدن آذرخش در قسمت شرقی آسمان ، علامت آن است که به راحتی صاحب احترام و ثروت خواهید شد.
10- دیدن آذرخش از میان ابرهای بد شکل ، علامت آن است که زیان و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب رعد و برق :علامت مشکلات مالی
اشخاص ثروتمند خواب رعد ببیند : غم
اشخاص فقیر خواب رعد ببیند : آرامش و تسلی خاطر
شما صدای رعد می شنوید : یک خطر غیره منتظره
برق بعد از رعد : یک دوست می میرد.
صاعقه همراه با رعد به شما اصابت می کند : یک زن بی نهایت تسلیم شهوات جنسی شده است.