کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن (ع) :
هر روزه داري هنگام افطار يك دعاي اجابت شده دارد . پس در اولين لقمه افطار بگو: به نام خدا ، اي خدايي كه آمرزش تو فراگير و وسيع است ، مرا ببخش .

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ر » تعبیر رفتن

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند از شهر و دیار خود بیرون می رفت و ندانست به کجا می رود، دلیل که بیچاره و فرومایه شود. اگربیند زن و فرزند با خود همی برد، دلیل که همه بیچاره و خوار گردند. اگر بیند مانند شتر میرفت، دلیل که سعادت دنیائی یابد. اگر بیند مانند اسب یا خر همی رفت، دلیل کند بر تنگی مال و درازی عمر. اگر بیند مانند ددگان همی رفت، دلیل خیر و نیکی بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند ازتاریکی به روشنائی می رفت، دلیل که از تنگی و رنج به نعمت و فراخی افتد. اگر بیند از آبادانی به خرابی میرفت، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند از جائی نیک به جای بدی رفت، دلیل بر بدی کند. اگر بیند که ازجائی بد به جائی نیک همی رفت، دلیل بر خیر و نیکی کند.

مولف می گوید:

اگر در خواب ببیند با کسی به مکانی می رفت یعنی آن کس در مورد آن مکان به او حرفی زده یا سفارشی کرده ویا سفارش خواهد کرد

لوک اويتنهاو می گوید:

راه رفته ای را برگشتن : تاخیر در سفر ، ماجراجویی ؛ خبری مهم

در سرزمین رویاها آمده:

شما با عجله به جائی می روید : به شانس خودتان خیلی متعقد هستید.
با درشکه به جائی می روید : یادگاریهای بسیار جالبی خواهید داشت.
با اتومبیل به جائی می روید : یک مرگ در آینده
با چندین مرد به جائی می روید : خبرهای خوش
به مزرعه می روید : کارهای شما بخوبی پیش خواهند رفت
به جنگل می روید : خبرهایی که باعث غمگینی شما خواهند شد.
در حالیکه خود را پنهان می کنید به جائی می روید: ناراحتی و آزردگی خاطر
لنگ لنگان به جائی می روید : شما خیلی تنبل هستید.
خیلی آهسته بجائی می روید : از شانسی که دارید استفاده نمی کنید
به سوی شکست خودتان می روید : بک هدیهپرارزش و غیره منتظره