کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت علي (ع) :
بزرگوار كسي است كه آبرويش را با مالش حفظ كند و فرومايه كسي است كه مالش را با آبرويش حفظ كند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ر » تعبیر رقص

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رقاص و رقص در خواب ، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت می باشد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن رقص کردن و شنیدن آواز چنک و طبور و مانند آنها تندرستی و ایمنی باشد

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

پای کوفتن در خواب، غم و اندوه است و بعضی دیگر از معبران گویند که بیماری است و گروهی گویند رقص کردن مردان را، از زندان خلاصی بود، خاصه کسی را که بر پای او بند بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

رقص درخواب، زنان را رسوائی است و مردان را، دلیل بر خصومت است. اما صوفیان و کسانی که رقص بسیار کنند، دلیل غم است و رقاص درخواب، مردی بود که پیوسته درمصیبت خویش یا رد مصیبت دیگران باشد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

رقص در خواب ، مصیبت است و اگر کسی برای دیگری رقص کند، در مصیبت او شریک می شود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

چون معبران پای کوبیدن را در خواب خوب نمی دانند رقص را نیز مصیبت و غم و رنج تعبیر کرده اند. رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نیاز است به دیگران اما نه چندان شدید. چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می رقصند غم و رنجی عمومی پدید می آید که شامل حال همه آنها که می رقصند می شود و اگر کسی می رقصد و دیگران دست می زنند او گرفتار مصیبت و بلا می شود و آنها که دست می زنند در غم او اندوهگین می شوند. اگر کسی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به دیگران نیازمند می شود و اگر بیننده خواب ببیند که می رقصد و جست و خیز می کند گرفتار غم و مصیبت و بلا می شود و اگر ببیند نشسته یا ایستاده دستها را به عنوان رقص می جنباند نیازمند و وامدار می گردد. رقصیدن برای زنان بد نامی و رسوایی و بی آبرویی است و چنانچه زنی در خواب ببیند که می رقصد بد نام و انگشت نما می شود. سر زبان ها می افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

لوک اويتنهاو می گوید:

معلم رقص : شما از خوشگذرانی خوشتان میاید
رقصیدن در یک سالن خالی : شادی
رقصیدن در یک سالن زیبا : رفتارتان سبکسرانه است
رقصیدن با یک فرد جذاب : حسادت
رقصیدن در میان یک عده ناشناس : غم
یادگیری رقص : شما عاشق خواهید شد
افتادن در حین رقص : احساسات خود را کنترل کنید

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال رقص و پایکوبی اند ، علامت آن است که صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی مطیع می شوید . اگر جوانترها چنین خوابی ببیند ، علامت وظایفی اندک و لذت بسیار است.
2- اگر خواب ببینید سالمندان در حال رقص اند ، نشانه چشم اندازی بهتر در آینده است.
3- اگر خواب ببینید خودتان در حال رقص و پایکوبی هستید ، علامت خوشبختی غیره منتظره است.
4- اگر خواب ببینید به آهستگی مشغول رقصیدن هستید ، نشانه آن است که به همراه دوستانی صمیمی از زندگی خود لذت خواهی برد.
5- اگر خواب ببینید دیگران به آهستگی درحال رقصیدن هستند ، نشانه آن است که سعادت و تفاهم همواره در محیط خانوادگی پا بر جاست.
6- اگر خواب ببینید به همراه گروهی می رقصید ، علامت آن است که سرگرم تفریحات سالم و دلپذیر خواهید شد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما می رقصید : شانس در عشق
اشخاص دیگر می رقصند : شانس بزرگ در کار
بچه های کوچک می رقصند : شادی و یک خانواده بزرگ
رقص دوستانتان را نگاه می کنید :خبرهای خوش از طرف یک دوست
رقص دیگران را نگاه می کنید : خبرهای خوش