کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
راستي كه بداخلاقي عمل را تباه مي كند همچنانكه سركه عسل را فاسد مي سازد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ر » تعبیر روده

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن روده در خواب بر شش وجه است:
اول: مال حرام.
دوم: شفقت.
سوم: سخنهای ناخوش.
چهارم: فرزند.
پنجم: زندگانی.
ششم: کارکرد خوش.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

آشکار شدن روده در خواب، مال نهان کرده بود که آشکار گردد، یا ولایتی یابد که به وی رسد. اگر خود در ولایتی باشد، بر قدر آن مال یابد.

جابر مغربی می گوید:

اگربیند روده های وی از دهانش بیرون آمد، دلیل بر مرگ فرزندان او بود. اگر بیند که روده کسی از دهنش بیرون آمد، دلیل که بر قدر آن مال که نهان کرده بود بخورد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

روده وبال است و گرفتاری و غمی است طولانی که به سهولت دست از سر بیننده خواب بر نمی دارد. به خصوص اگر روده گشوده و دراز باشد. اگر ببینید که مسیر روده در دست شماست و یک سر آن در دست شماست و یک سر آن در دست دیگری مثل طناب این غمی است مشترک و اندوهی است که شما هم در آن اشتراک دارید. اگر در خواب شکم کسی را خالی از روده ببینید گرفتار تنگی معاش می شوید به اضافه این که از احباب خود دور می مانید و رنج می کشید. اگر در خواب ببینید که روده گوسفند در دست دارید نشان آن است که نعمت خود را تباه می کنید ولی اگر روده گوسفند به کسی بدهید او را به نعمت و راحت می رسانید. معبران نوشته اند روده گاو مال و خواسته است.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن روده در خواب ، علامت آن است که در اثر اتفاقی دوست خود را از دست می دهید.
2- دیدن روده خود در خواب ، علامت آن است که موقعیتی تأسف انگیز به زندگی شما راه می یابد.
3- اگر خواب ببینید روده ای را خاک می کنید ، علامت آن است که مصیبتی غیره منتظره گریبان شما را خواهد گرفت و بخاطر اشتباهی که مرتکب می شوید ، از طرف دوستان مورد سرزنش قرار می گیرید.

در سرزمین رویاها آمده:

شما روده درد دارید : ناکامی در عشق
بچه های شما روده درد دارند : شادی و تسلی خاطر
نزدیکان شما روده درد دارند : ناراحتی و غم
نامزد یا دوست شما روده درد دارد : کمی هم در فکر دیگران باشید.
دیگران روده درد دارند : یکنفر فوراً به ملاقات شما می آید.
دشمنان روده درد دارند : نتایج ناخوشایند در کارها
یک قسمت از رودهشما را برمیدارند : مشاجره و خصومت در فامیل
یک قسمت از روده بچه ها را بر می دارند : ناراحتی و ناکامی
روده حیوانات را می خورید : پول هنگفتی نصیب شما خواهد شد.

اگر بیند که روده فرا گرفت یا کسی به وی داد و بخورد، دلیل که از خویشان خیر و منفعت یابد و باشد که ایشان از وی شرف و سعادت یابند. اگر روده های وی از درون پیدا شد، دلیل که فرزندی از خویشان او مهتر شود. اگر بیند روده کسی را میخرد، دلیل که به قدر آن ازمال کسی که نهان کرده بود نصیب یابد.