کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي(ع) :
بي ارزش ترين دانش، دانشي است كه بر سر زبان است،و برترين علم ،علمي است كه در اعضا و جوارح آشكار است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ر » تعبیر روز قیامت

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند که قیامت پدید آمد، دلیل که حق تعالی در آن دیار که او بود، حق بگسترد و دلیل کند، اگر اهل آن دیار ظالم باشند بلائی و آفتی رسد، اگر اهل آن دیار مظلوم باشند، حق تعالی ایشان را بر ظالم نصرت دهد. اگر بیند اهل آن دیار در پیش حق تعالی ایستاده اند، دلیل که خشم و عذاب حق تعالی نازل گردد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که قیامت برخاست، دلیل بود که اگر مظلوم است بر ظالمان دست یابد. اگر در غم و رنج و محنت است فرج یابد، اگر علامتی از قیامت پیدا کرد، چنانکه آفتاب از مغرب برآمد یا یاجوج و ماجوج پدید آمد، باید توبه کند و به حق تعالی باز گردد، تا رضای او جوید. اگر بیند شمارگاه رایا او را بدانجا بردند، نشان غفلت بود. اگر بیند که با وی شمار می کرد، دلیل است او را زیانی رسد. اگر بیند که کردارهای او را بسنجیدند و نیکی او بیشتر آمد، دلیل کند که سرانجام کار او نیکو بود و درستکاری یابد. اگر بیند که بدی او بیشتر آید، دلیل معصیت است و جایش دوزخ بود. اگر بیند که نامه اعمال به دست راست داشت، دلیل که به راه راست بود. اگر بیند که نامه کردار او را بدو دادند و گفتند برخوان، اگر اهل صلاح بود، دلیل است که کارش نیکو شود. اگر از اهل فساد است، دلیل که کارش به مخاطره بود. اگر خود را بر صراط بیند، دلیل است بر راه راست و اگر بر صراط نتوانست گذشتن، دلیل که بر راه خطا است، توبه باید کردن تا حق تعالی از او خشنود شود.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید در انتظار روز رستاخیز هستید ، علامت آن است که دوستان با فریب و نیرنگ از عواطف و احساسات شما برای غارت ثروتی که در دست دارید ، سوء استفاده می کنند.
2- اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که باید نسبت به توجه مردان ثروتمند و صاحب مقام بی اعتنا باشد و عشق مرد صادق و درستکاری که در نزدیکی اوست بپذیرد.
3- دیدن روز قیامت در خواب ، نشانه آن است که شما کار نیمه تمامی که طرح ریزی آن شده با موفقیت تکمیل می کنید.
4- اگر دختری خواب ببیند روز قیامت جزء گناهکاران محسوب می شود ، نشانه آن است که با رفتار ناشایست دوستان خود را ناراحت می کند . اما اگر در خواب ببیند زمان مرگ فرا رسیده و تمامی مردم از ترس انباشته شده اند و همه در انتظار پایان سرنوشت خود هستند ، نشانه آن است که در فراز و نشیب های زندگی دوستان به او کمکی نخواهند کرد.