کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
سزاوار نيست مؤمن در مجلسي بنشيند كه در آن معصيت خدا مي‌شود و او نمي‌تواند آن وضع را تغيير دهد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ر » تعبیر روزه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

روزه داشتن در خواب ، بر ده وجه بود:
اول: بزرگی.
دوم: ریاست.
سوم: تندرستی.
چهارم: مرتبه و رتبه و منزلت.
پنجم: توبه از گناهان.
ششم: ظفریافتن بر دشمن(پیروزی بر دشمن).
هفتم: زیادی نعمت.
هشتم: حج گذاردن.
نهم: غزا کردن(جهاد کردن).
دهم: دلیل که او را پسری آید،
اما روزه گشادن به خواب نیک مردی و روزی حلال بود و چون به قصد گشاد، دلیل که در سفر بلا کشد یا بیمار شود.
اگر بیند که دو ماه روزه داشت، دلیل که از گناهان توبه کند.
اگر بیند روزه تطوع(مستحب) داشت، دلیل بود که از بیماری ایمن شود.
اگر بیند یک سال پیوسته روزه داشت، دلیل بود که تائب(باز گشت از گناه) شود.
اگر بیند در عاشورا روزه داشت، دلیل که از غم و اندوه رستگاری یابد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند روزه داشت و قرآن یا تسبیح و یا تهلیل میخواند، دلیل که از حرام خوردن و گناه کردن توبه کند. اگر بیند با روزه غیبت مردمان می کرد و یا سخنهای فحش گفت، دلیل بود که طاعت و عبادت برپاکند، ولی در راه دین راستگو نباشد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند در ماه رمضان روزه بود. دلیل بود بر گرانی و تنگی طعام. بعضی معبران گویند: دلیل بود بر تندرستی دین حق تعالی و فرج یافتن از غم و ایمن گشتن از بیماری و گذران وام و از رنج و سختی رستن بود، خاصه چون در ماه رمضان بود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که روزه گرفته است، به او سربلندی و توفیق توبه عطا می شود، یا کفاره سوگندی را می پردازد یا به او فرزند پسر عطا می شود. اگر کسی در خواب ببیند که در ماه رمضان روزه نمی گیرد، ممکن است که در راه خدا به سفری طولانی برود.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب روزه : دیگران به شما احترام بسیار خواهند گذاشت.
افراد خانواده همگی روزه می گیرند : ثروت
شما روزه می گیرید بنا به دستور دین : خوشبختی بزرگ