کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام محمد باقر علیه السلام :
هر چيزي قفلي دارد و قفل ايمان مدارا كردن و نرمي است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ر » تعبیر روستا

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند در روستا یا جایگاهی مجهول بود، دلیل خیر بود. اگر بیند که به جایگاهی معروف بود نیکو نبود. اگر بیند از روستا به شهری رفت، دلیل که از فتنه و بلا ایمن شود و کارش به نظام گردد. اگر بیند از شهری به روستا گشت، تاویلش به خلاف این است.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی بیند در روستائی آبادی کم گشته، دلیل شر و بدی بود. اگر بیند روستائی ملک او شده بود یا کسی به وی بخشیده بود، دلیل است که از آن روستا خیر و نیکی به او رسد. اگر آن روستا را خراب بیند تاویلش به خلاف این است.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن روستا در خواب، بر هلاکت و ستمکاری دلالت دارد. بیرون رفتن از روستا، نشانه صلاح دین است و اگر کسی در خواب ببیند که از روستایی خارج شده و به شهری می رود، از خستگی به استراحت و از ترس به امنیت می رسد.تعبیر خارج شدن از شهر و رفتن به روستا، برعکس است.

لوک اويتنهاو می گوید:

روستا : زندگی آرام
روستای ییلاقی آباد: خوشبختی
روستای ییلاق ساده : آینده متزلزل
روستای ییلاقی که در آتش بسوزد : کامیابی
صاحب روستایی بودن : آسایش مادی

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید در روستایی زندگی می کنید ، علامت آن است که همواره از سلامتی کامل بهره مند خواهید بود.
2- اگر کسی خواب ببیند از خانه روستایی که زمان جوانی در آن می زیسته است دیدار می کند ، علامت آن است که خبرهایی دلپذیر از طرف دوستانی که دور از او زندگی می کنند به دستش خواهد رسید.
3- دیدن روستایی ویران شده در خواب ، علامت آن است که دردسر یا اندوهی به زودی گریبانتان را خواهد گرفت.