کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
از امير المومنين پرسيده شد كه : زهد در دنيا چيست؟ فرمود: اعراض و دوري كردن از حرام خدا.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ر » تعبیر ریسمان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

ریسمان در خواب بر چهار وجه است:
اول: سفر.
دوم: کارمزد.
سوم: عمر داز.
چهارم: منفعت بسیار.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

کرباس و ریسمان پنبه و گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

ریسمان درخواب، سفر است اگر بیند که از پشم ریسمان همی رشت چنانکه ریسند، دلیل است که به سفر رود و از آن سفر خیر بدو رسد. اگر بیند که از پنبه یا قز یا کتان ریسمان همی رشت، دلیل که کاری حلال کند، لکن مردان را نیکو باشد. اگر بیند که ریسمان به جولاه برد تا جامه بافد، دلیل است که در بین کاری بود.

معبران در مورد این خواب گویند:

کار مردی است که با زنان اختلاط دارد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

ریسمان در خواب، به دین تعبیر می شود. اگر کسی ببیند که ریسمانی را در دست گرفته است، به دین الهی چنگ می زند و اگر ببیند که به آن آویزان شده است با حالت مسلمانی از دنیا می رود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر زنی بیند که ریسمان از پشم یا از موی همی رشت، دلیل که او را از سفر غایبی بازآید. اگر به وقت رشتن رسومان او گسسته شد، دلیل که غایبش در سفر بماند. اگر بیند ریسمان بسیار داشت، دلیل است عمرش دراز بود و بر قدر درازی و کوتاهی ریسمان او را خیر و منفعت رسد.