کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
با مردم آن گونه معاشرت كنيد كه اگر مرديد بر شما اشك ريزند ، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوي شما آيند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ر » تعبیر ریش

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن ریش در خواب بر ده وجه است:
اول: تیغ (( تبع ) پیروی و تابع شدن ).
دوم: عز و جاه ومقام.
سوم: مرتبه.
چهارم: هیئت (هیبت).
پنجم: قدر و منزلت و مرمت.
ششم: نیکوئی.
هفتم: تزویج (ازدواج).
هشتم: مال.
نهم: فرزند.
دهم: گرامی شدن.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند که ریش او کوتاه و کوچک بود، دلیل است وام او گذارده گردد. اگر غمگین بود بی غم گردد. اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد. اگر بیند که ریش او بر زمین افتاده بود، دلیل که زود هلاک گردد. اگر بیند ریش او کنده شده است، دلیل که حرمتش بشود و حقیر و خوار گردد. اگر بنید که کسی سر و ریش او بسترد، دلیل که حرمت و آبروی او برود. اگر بیند که موی سفید از ریش خود برکند، دلیل است مخالفت سنت پیغمبر کند.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن موی ریش مال باشد

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

ریش درخواب، آرایش مردان و کدخدائی آنان بود و در خبر است که حق تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: پاک است آن خداوندی که مردان را بیاراست به ریش ها و زنان را به گیسوها. اگر کسی ریشهای خود را دراز بیند به اندازه، دلیل که کار و کدخدائی او ساخته گردد، اما چون درازی وی از ناف گذشته باشد، دلیل بر غم و اندوه کند. اگر بیند ریش خود را به ناخن پیرای می ساخت، دلیل است کدخدائی خویش تیمار دارد. اگر بیند ریش را خضاب کرد و خضاب نمی پذیرفت، دلیل که حال خویش را به مردمان نپوشد. اگر بیند که ریش خودرا بر زمین می کشید، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد. اگر بیند همه ریش را بریده است، دلیل هم بر زیان مال است و هم بر زیان حرمت. اگر ریش خود را کوسه بیند حرمت و مالش کم گردد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

ریش در خواب، به زینت، عزّت و ثروتمندی تعبیر میشود و ممکن است بر کردار نیک و تمسّک به سنت پیامبرص نیز، دلالت داشته باشد. ریش برای گناهکار نشانه توبه و برای گمراه نشانه هدایت است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند ریش او سیاه و سرخ بود، دلیل است او را داوری افتد به شغل کدخدائی. اگر بیند ریش او سفید گشته است، دلیل که آهستگی و بردباری او زیاده گردد، ولکن غمگین شود. اگر بیند ریش به دندان ببرید، دلیل است اهل بیت او را زیان رسد. اگر بیند که ریش آیینه شد، دلیل که کدخدائی و زینت او ساخته گردد. اگر بیند که ریش او از بیماری فروریخت، دلیل است او را از مرگ مفاجات بیم بود و آبرو و مالش برود. اگر بیند ریش را شانه می کرد و بخور و گلاب بر وی می زد، دلیل که کسی را شغل کند و مردمان را شکر باشد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند ریش او دراز شد، چنانکه در زیر ناف او بود، دلیل است درویش و وام دار گردد یا غم و اندوه به وی رسد معبران در مورد این خواب گویند:اگر کسی ریش خود را دراز بیند، نه چنانکه تا ناف بود، دلیل که مال یابد. اگر کسی ریش خود را به اندازه ای بیند که ریش پدرش بود. دلیل است از پدر میراث یابد. اگر بیند که دست در ریش خود کرد و پاره ای برگرفت و آن را بینداخت، دلیل که مالش از دست برود. اگر بیند که پاره ای از ریش در چیزی نهاده و نگاه داشته بود، دلیل است مال خود را نگاه دارد و به کس ندهد.

اسماعيل بن اشعث می گوید:

اگر بیند کسی او را در حرم به وقت موسم سر بتراشید، دلیل که اگر وام دارد، وام او گذارده گردد، اگر غمگین است شادمان شود، اگر بیند که بی سببی اندک ریش او می افتاد، چنانکه نقصان در وی ظاهر گردید، دلیل است از رنج و سختی فرج یابد. اگر بیند که ریش او تمام سفید گردید و هیچ سیاهی در وی نبود، دلیل که لختی از حرمت وی نقصان گردد. اگر بیند ریش او تمام بتراشیدند و جایگاه روی و ریش او خسته بود، دلیل است حرمت و جاه او نقصان گردد. اگر زنی بیند که او را ریش بود دلیل که غمگین و مستمند شود و باشد که کاری کند که از آن رسوا شود. اگر مردی بیند زن او را ریش است، دلیل که آن زن هرگز فرزند نیاورد. اگر او را فرزند بود، دلیل است که محتشم قوم خویش گردد. اگر کودکی نابالغ خود را به ریش بیند، دلیل بر غم و اندوه وی کند. اگر بیند که کسی ریش او را بگرفت و می کشید، دلیل است که کسی مال او را به میراث ستاند و بخورد. اگر وی ریش کسی را بگرفت و می کشید، دلیل است که مال آن کس را به میراث بستاند.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

نوشته اند که خدای تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و الناء بالذاوائب. روی هم رفته دیدن ریش در خواب خوب است به شرطی که به اندازه باشد. ریش به طور کلی در خواب حرمت و عزت و آبروی مرد تعبیر می شود ولی اگر ریش را در وضعی غیر طبیعی ببینید خوب نیست. مثلا یک طرف ریش بلند باشد و یک طرف آن کوتاه یا ریش را به طور دالبر قیچی کرده باشند. نوشته اند اگر ریش آن قدر بلند باشد که به زمین کشیده شود نشان مرگ صاحب ریش است. ابن سیرین معتقد است که صاحب ریش به مرگ بدی گرفتار می شود. اگر ببینید که ریش خود را شانه می زنید و به عطر و گلاب می آلائید خوب است و بر شان و حرمت شما افزوده می شود. اگر ببینید که ریش خود را قسمتی می کنید و دور می ریزید بخشی از مال خود را از دست می دهید. اگر ریش دارید و در خواب ببینید که ریش شما را تراشیده اند آبرو و مال شما نقصان می یابد.

لوک اويتنهاو می گوید:

ریش
بلند : ناراحتی
کوتاه : شکست
تراشیده شده : ضرر
برای دختر مجرد : ازدواج
برای زن متاهل: امکان زایمان یک فرزند پسر
ریش خاکستری : تمسخر، استهزا
ریش قرمز : شرمساری
کوسج : تمسخر، استهزا

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب ریش ببینید ، نشانه آن است که با فردی به بحث و مخالفت خواهید پرداخت ، و برای پیشی گرفتن از او تلاش فراوانی خواهید و در این مقداری پول از دست خواهید داد.
2- اگر در خواب زنی را ببینید که ریش دارد ، نشانه معاشرت بیهوده است و بیماری طولانی
3- اگر خواب ببینید کسی ریش شما را می کشد ، دلالت بر آن دارد که ثروت خود را از دست می دهید و برای جبران آن به کارهایی پرخطر رو خواهید آورد.
4- اگر خواب ببینید ریش خود را شانه می زنید ، دلالت بر آن دارد که غرور و خود خواهی شما موجب تنفر و خشم دوستان می شود.
5- اگر زنی خواب ببیند ریش مردی را تحسین می کند ، دلالت بر آن دارد که از همسر فعلی خود طلاق خواهد گرفت ، و در ازدواج دوم خود ناموفق خواهد بود.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب ببینید که ریش دارید : شما در مضیقه مالی خواهید بود.
یک مرد با ریش انبوه : یک شانس همراه با موفقیت غیره منتظره
یک ریش خیلی کوتاه : پول
یک ریش بلند : پول هنگفتی نصیب شما می شود.
یک زن شوهردار خواب مرد ریشو ببیند :او بزودی شوهرش را ترک خواهد کرد.
یک زن آبستن خواب یک مرد ریشو ببیند : او یک پسر خواهد زائید.
یک دختر جوان خواب یک مرد ریشو ببیند : او بزودی با مردی که دوست دارد ازدواج میکند.
شما ریش خود را می کنید : تباهی و بدبختی
دیگران ریش خود را می کنند : ناکامی در امور مالی
ریش خود را می تراشید : ضرر مالی
ریش یکی از نزدیکان خود را می برید : امنیت در همه امور
شخصی ریش خود را می شوید : عذاب
شما ریش خود را می شوئید : اضطراب
شما ریش قشنگی دارید : موفقیت کامل نقشه هایتان را مشاهده می کنید.
ریش شما مجعد است : همانطور خواهید شد که خواستارش بودید.
شما ریش ندارید : منفعت بزرگ مالی
ریشتان را کوتاه می کنید : ضررمالی شما را تهدید میکند.
موهای ریشتان می ریزد : علامت از دست دادن یکی از نزدیکان
یک ریش سیاه : شانس امیدوار کننده در کارها
ریش حنائی : مسائلی شما را تحریک و وسوسه خواهد کرد.
ریش سفید : خوشبختی بسیار بزرگ
ریش قهوه ای : بدبختی
ریش جو گندمی : غیبت و یاوه گویی شما را عذاب می دهد
یک ریش خاکستری :ضررمالی
یک ریش بسیارکم مو : مرگ یکی از اعضاءفامیل
یک زن شوهردار خواب ببیند که ریش درآورده : طلاق
یک زن مجرد خواب ببیند که ریش در آورده : باخت در انتظار اوست.
یک زن آبستن خواب ببیند که ریش درآورده است: سقط جنین
یک زن بیوه خواب ببیند که ریش در آورده است : دارایی خود را از دست می دهد.
یک دختر جوان خواب ببیند که ریش درآورده : ازدواج