کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
آفت دينداري حسد و خودبيني و فخر فروشي است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ا » تعبیر اتاق

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می شود . اتاق تنگ و تاریک و غور، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی. اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باشد آینده ای روشن است برای بیننده خواب. اتاقی که درهای فراوان دارد فراخی روزی است و گشادگی امور.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اتاق در خواب، برای کسی که ترس و بیمی دارد، نشانه امنیت و آسایش است؛ زیرا خداوند میفرمایند: «و هم فی الغرفات آمنون»؛ یعنی، آنان در اتاقهایی با امنیت و آسایش به سر میبرند و اگر بیننده خواب مجرّد بود، ازدواج میکند.

لوک اويتنهاو می گوید:

اتاق : نیات بد
اتاق زیبا : پیروزمندی
اتاق فقیرانه : توقعات بیجا
مرتب کردن اتاق : مراقب سلامتی خود باشید

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب اتاقی دیدید، به این معنا است که مدت اندکی در خانه‏ی فعلی خود، خواهید ماند.

لیلا برایت می گوید:

دیدن اتاق کنفرانس در خواب، بدین معنا است که در آینده با افرادی برخورد می‏کنید که برای شما ارزش خاصی خواهند داشت.
اگر در خواب خود را در اتاقک کشتی دیدید، به معنای آن است که درگیر دعوایی می‏شوید که به دادگاه کشیده می‏شود و به خاطر به اثبات نرسیدن حرف‏های شاهد، در دعوا شکست می‏خورید.

در سرزمین رویاها آمده:

خود را در یک اتاق پذیرایی می بینید : یک کارسخت در انتظار شماست.
در اتاق پذیرایی یک زن زیبا هستید : از یارتان جدا خواهید شد.
در اتاق پذیرایی یک زن زشت و بد هیبت هستید : مشاجره
خواب ببینید که در اتاق پذیرایی معاشقه میکنید : مورد آزار و مواخذه قرار خواهید گرفت.
یک اتاق پذیرایی را مرتب میکنید : نتایج عالی درامور عشقی
یک اتاق پذیرایی پر از اشیاءکمیاب : ناراحتی و نا امیدی.