کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن عسکری (ع) :
نسبت بسم الله الرحمن الرحيم به اسم اعظم خدا ، از سياهي چشم به سفيديش نزديكتر است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ز » تعبیر زانو

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اصل زانو درخواب، معیشت بیننده خواب بود. اگر زانو را شکسته بیند، دلیل است کارش شکسته و بی رونق شود. اگر زانو را بزرگ و قوی بیند، دلیل که کار او قوی گردد و عیش بر او فراخ گردد. اگر بیند به زانو می رفت، دلیل که کار او و معیشت او ضعیف شود. اگر بیند که چشمه زانوی او شکسته است، دلیل است کار او تباه شود و نیازمند خلق گردد. اگر بیند چشمه زانوی او بیفتاد، دلیل که مایه ای که دارد از دست او برود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

زانو در خواب کار و کسب و معیشتِ مردم است و هر چند که سخت تر بود کار و کسب او بهتر بود. اگر سست بود به خلاف این بود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن زانو در خواب ، به خسته شدن و تلاش و کوشش تعبیر می شود.

جابر مغربی می گوید:

زانو درخواب کار و کسب و جایگاه رنج و عنای مردم بود و هر زیاده و نقصان که در زانو بیند، تاویلش چنان بود که یاد کردیم.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

زانو در خواب شغل و حرفه ای است که جهت تامین معاش خویش بر آن متکی هستیم. اگر در خواب بببینید که زانوان سالم و محکم و نیرومندی دارید و به کمک آن زانوان به راحتی حرکت می کنید شغل شما خوب است و زندگی مرفهی خواهید داشت و روزی شما فراخ خواهد بود و آینده ای روشن در انتظارتان است و اگر ببینید زانوانتان نحیف و ضعیف گردیده احتمالا شغل خود را از دست می دهید. درد زانوان این را می گوید که از نظر شغلی گرفتار مشکل می شوید.

لوک اويتنهاو می گوید:

زانو زدن : شما تنبل هستید

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید زانوهایتان بیش از حد معمول بزرگ شده است ، علامت آن است که بدبختی ناگهان شما را در بر خواهد گرفت . اگر در خواب احساس کنید زانوی شما سخت و دردناک است ، نشانه آن است که به زودی واقعه ای دهشتناک برایتان روی خواهد داد.
2- اگر زنی خواب ببیند زانوی صاف و خوش فرمی دارد ، نشانه آن است که افرادی او را ستایش خواهند کرد بی آنکه به خواستگاریش بیایند.
3- اگر خواب ببینید زانوهایتان کثیف است ، علامت آن است که در اثر عیاشی به بیماری دچار خواهید شد.
4- دیدن زانوهای بد شکل در خواب ، علامت آن است که وقایع تلخ و ناراحت کننده جای امید و اشتیاق را خواهد گرفت.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب زانو : بیماری
زانوهایتان زخم شده : ناکامی و اضطراب
شما به زانو افتاده اید :یک بیماری طولانی
یک زانوی شکسته : بدبختی
به روی زانوهایتان زمین می خورید : بدشانسی
زانوهای یک زن : شانس به نفع شماست.
زانوهای یک زن شوهردار : خوشبختی
زانوهای یک دختر جوان : با دختری که خودتان انتخاب می کنید ازدواج می کنید.
زانوهای شما در میرود :یک بیماری طولانی
یک زانوی ازهم جدا شده :شغلتان را از دست میدهید و بیکار می شوید.
زانوی شما شکاف بر می دارد : به موانع بسیار درکارها برمی خورید.
کاسه زانوی حیوانات :یک کار سخت در انتظار شماست.
روی زانوهای یکنفر از جنس مخالف نشسته اید :خبرهای بسیار خوش
یک مادر بچه اش را روی زانویش گذاشته :تغییرات خوشایندی در شرف وقوع هستند.
یک مرد متاهل خواب ببیند که یک زن روی زانوهایش نشسته : ناکامی بزرگ
شما زانو می زنید و دعا میکنید : خوشبختی و احترام
بچه ها برای دعاخواندن زانو می زنید : شادی و رضایت
بستگان زانو می زنند : منفعت مالی
دشمنان زانو می زنند : دوستان شما را فریب خواهند داد.
در یک مسجد یا کلیسا زانو می زنید : خواسته های شما بر آورده می شود.