کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
كثرت سكوت موجب ابهت و بزرگي است و انصاف مايه فزوني دوستان است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ز » تعبیر زایمان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر زنی در خواب ببیند که پسری زایید و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است.
اگر زنی در خواب ببیند دختری زایید ، ازنسل او فرزندی به وجود می آید که بزرگ خاندان خود می شود.

لوک اويتنهاو می گوید:

زایمان کردن بر آورده شدن آرزو
دیدن زنی که زایمان می کند : عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها

آنلی بیتون می گوید:

1- خواب زایمان در خواب ، نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است.
2- اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید.
3- اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید.

در سرزمین رویاها آمده:

یک زن شوهردار خواب ببیند که بچه می زاید : شادی بزرگی در پیش است.
یک زن مجرد این خواب را ببیند : عشقش او را ترک خواهد کرد.
یک زن مطلقه این خواب را ببیند : ثروت بزرگی نصیبش خواهد شد.
یک زن بیوه این خواب را ببیند : او مرتکب اعمال نامعقول خواهد شد.
شما در یک زایمان کمک می کنید : شادی و خوشبختی
شما در زاییدن دوقلو یا سه قلو کمک می کنید : موفقیت بزرگ
در زائیدن یک بچه مرده کمک می کنید : نقشه هایتان با شکست روبرو می شوند.
یک سزارین : به یک بیماری خطرناک مبتلا میشود
یک زایمان باعث به خطر افتادن زندگی مادر میشود : خبر یک ازدواج شما را تکان خواهد داد.
یک زن حامله خواب ببیند که پسر می زاید : او در کارهایش با موفقیت کامل روبرو می شود.
یک زن حامله خواب ببیند که دختر می زاید : یک زندگی دلپذیر جای ناراحتیها را می گیرد.
یک مرد خواب ببیند که زنش دوقلو زائیده : ثروت و قدرت در آینده
تولد یک بچه گربه :مرگ یک دشمن
تولد یک بچه عقاب : آیندهشما بسیار خوشایند خواهد بود.
خواب یک زایمان : خوشبختی و فراوانی
زائیدن یک پسر در خواب :شانس
بچه های دوقلو متولد می شوند : شانس در امور