کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام محمد باقر علیه السلام :
هيچ بنده اي عالم نباشد تا اينكه به بالا دست خود حسد نبرد و زير دست خود را خوار نشمارد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ز » تعبیر زخم

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن زخم به خواب بر سه وجه است:
اول: ظفر یافتن (پیروزی).
دوم: خیر و منفعت.
سوم: نقصان مال، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است برزخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد. اگر بینداز جایگاه زخم او خون بیرون آ,د و اندامش به خون آلوده شد، دلیل که مال حرام یابد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که شخص دیگری زخمی شده است،اما از زخمش خون نمیآید، سخن حقی را به آن شخص زخمی خواهد گفت،اما اگر ببیند که از زخمهای آن شخص، خون می آید، درباره ی او غیبت می کند. ممکن است زخم بر روی بدن، به پول و ثروت نیز، تعبیر شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند زخم زده، دلیل بر کاری مشکل بود که ظاهر شود. اگر بیند از آن زخم خون می رفت، دلیل که کسی بر وی دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشد. اگر بیند که جایگاه زخم آماس داشت، دلیل که مال و عیش خوش یابد، لکن از دوستان و خویشان مفارقت جوید.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

از امام صادق علیه السلام نقل شده که زخم در خواب یا خیر و منفعت و پیروزی است یا نقصان مال از این معنی می فهمیم که دیدن زخم در خواب چندان بد نیست ولی باید دید زخم در کجاست و چگونه است چرا که محل و موقعیت و کیفیت زخم تفاوت هائی در تعبیر به وجود می آورد.اگر در خواب ببینید که بدنتان زخم شده به زننده زخم پیروز می شوید و کسی که تن شما را مجروح کرده به شما سود می رساند. مرحوم مجلسی می گوید اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است . چنانچه ببیند تن خودش یا دیگری آماسیده و متورم شده به قدر آن تورم و آماس سود می برد و متنفع می شود و جاه و منصب می یابد. اگر زخم خون داشته باشد زیان مالی است و اگر خون نداشته باشد تالم است و آزردگی. ابن سیرین از کرمانی نقل می کند که اگر زخمی بود که خون از آن می رفت بیننده خواب بقدر خونی که می رود زیان مالی می بیند. اگر زخم بر سینه بود بیننده خواب از همسر خود آزردگی می یابد و اگر بر پشت بود از دوست خویش رنجه می شود و آسیب می بیند. اگر زخمی در خواب بینید که خون آلود باشد تعبیر آن معلق است به نحوه بازگوئی شما. چنانچه بگوئید (زخمی دیدم که از آن خون می آمد) خوب است و به روایت امام صادق علیه السلام بر مشکلات چیره می شوید. در این باره نوشته اند که اگر بگوئید خون می آمد مالی حرام به دست می آورید یا لقمه ای حرام می خورید.

لوک اويتنهاو می گوید:

زخم ، جراحت
زخمی بودن : توهین ، بی حرمتی
زخم خود را بستن : کامیابی در عشق
چسب زخم : اوضاع نا مساعد
چسب زخم بر روی جراحت چسباندن : کمک کردن به همنوعان
چسب زخمی بر روی خود داشتن: کسانی که به شما تعرض میکنند ببخشید

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن زخم در خواب ، نشانه دور ماندن از افراد مورد علاقه است.
2- اگر خواب ببینید جایی از بدنتان زخمی شده است ، نشانه آن است که در اثر تسلیم شدن به لذتهای احمقانه ، محبوبیت خود را نزد دوستان از دست می دهید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب زخم : شما باید خیلی کارکنید بدون آنکه نتیجه ای عایدتان بشود.
زخمهائی روی پاهای خود دارید : ازیک غم رنج خواهید برد
زخمهایی روی بازویتان دارید : آزرده خاطر خواهید شد.
زخمهائی روی گوشها یا لبتان دارید : بدبختی شما را احاطه می کنند.
پشت شما پوشیده از زخم است : موفقیت بر دشمنان
زخمهائی در دهانتان دارید : دارائیتان را از دست خواهید داد.
زخمهائی در گلویتان دارید : همه از شما بی خبر خواهند شد