کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
اجل به عنوان نگهبان براي آدمي كافي است

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ز » تعبیر زدن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

زدن در خواب بر شش وجه بود:
اول: شفاعت ( زشتی و زشتنامی).
دوم: مجادله ( مرافعه و بگو مگو).
سوم: روشن شدن کار مشکل ( حل شدن مشکل).
چهارم: سفر.
پنجم: شرف و بزرگی.
ششم: مال حرام.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند که او را با تازیانه زدند، چنانکه اثر زدن بر او نمودار شد یا دست و پایش سخت ببستند و چنان زدند که خون از تن او روان شد، تاویل این جمله بد بود و نیز، دلیل کند که کسی به زبان او را برنجاند و از آن غمگین شود.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بنید که او را تازیانه زدند، بی آن که دست و پای او را ببندند، اگر از تن او خون روان شد، دلیل که او را مال حرام حاصل گردد. اگر بیند نشان خستگی از زخم پیدا گشت، دلیل کند که به قدر آن از کسی فائده بیند.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

زدن با تازیانه در خواب، به سخن زشت و بد تعبیر می شود. زدن با شمشیر در خواب، به پیروزی بر دشمنان تعبیر می شود و اگر کسی در خواب ببیند که زمین را میزند، به مسافرت می رود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند کسی تازیانه بر پشت او زد و از جای آن خون بیرون آمد، دلیل است که از آن کس مال حرام یابد، یا زننده را به گناهی متهم کند. اگر بر پشت خود زخم بیند و نداند چه کسی او را زد، چنانکه پاره پاره گردید، دلیل که اهل خاندان او پراکنده گردند. اگر بیند کسی او را به چوب زد، دلیل که غمگین و مستمند شود به سبب مردی بددین و منافق. اگر بیند محتسب او را برد و بزد، دلیل که او را سلطان شغلی دهد و کارش نکو گردد. اگر بیند که کسی او کلوخی زد، دلیل که او را منفعتی حاصل شود. اگر مشت زد، دلیل که به قدر آن وی را رنج رسد از زننده. اگر بیند کسی او را طپانچه زد، دلیل است که از کسی سخنی زشت شنود و آبروی او برود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که یکی وی را بزد و نداند برای چه زد، دلیل است که مال یابد و جامه نو پوشد و بهتر آن بود که زننده نشناسد و به وقت زدن دست و پای بسته بود. اگر بیند که یکی وی را با چوب یا تازیانه بزد و دانست که شخصی معروف است، دلیل است که از او چیزی بدو رسد و بیننده را نیک نباشد.

اسماعيل بن اشعث می گوید:

اگر بیند که مرده ئی او را می زد، دلیل است که از سفر منفعت یابد و یا چیزی که از دستش رفته باز به دستش آید. اگر بنید که او مرده بود و او را می زدند، دلیل که او را در دین قوت بود اگر بیند که مرده می زد و از آن زدن راضی بود، دلیل که حال آن مرده در آخرت نیک بود.

معبران در مورد این خواب گویند:

وامش گذارده شود.

در سرزمین رویاها آمده:

زدن شوهر یا زن خود در خواب : یک زندگی زناشوئی خوشبخت
اشخاص متاهل خواب ببینند که کسی را می زنند : یک زندگی آسوده خواهند داشت.
اشخاص مجرد این خواب را ببینند : شانس درعشق
دختران جوان خواب ببینند که یک مرد را می زنند: شانس و موفقیت در عشق
اگر خواب ببینید که معشوق یا معشوقه تان را میزنید: این رابطه به پایان می رسد.
یک زن خواب ببیند که یکی از خواستارانش را میزنند : موفقیت بزرگ در عشق
یک مرد خواب ببیند که زنش را می زند : خوشبختی در زندگی زناشوئی
یک زن خواب ببیند که شوهرش را می زند : ازدواج آنها پایدار و طولانی خواهد بود.
یک مرد در خواب زنی بغیر از زن خود را میزند : کارهای پرمنفعت ظاهر می شوند.
پدر یا مادر خواب ببینند که فرزندانشان را می زنند : منافعی که ابداً انتظارش را نداشته اند.
خواب ببینید که بچه های اشخاص دیگر را می زنید: یک بیماری طولانی
یک مرد در خواب دوستش ( زن ) را می زند : نامزدی در پیش است.
یک زن در خواب دوستش ( مرد ) را بزند : خوشبختی در عشق
خواب زدن دوست : رضایت
یکی از نزدیکانتان شما را می زند : شانس در کار
یک دوست شما را می زند : ناکامی در عشق
یک شخص مجرد خواب ببیند که به یکنفر کشیده می زند : طولی نمی انجامد که عاشق شود.
یک مرد متاهل به یکنفر کشیده بزند : ازدواج او پایداز خواهد بود.
یک زن متاهل به یکنفر کشیده بزند : او به شوهرش وفادار است.
یک خوک را می زنید : صدمات و ضررهای متعدد در کار
روی یک آتش می زنید که آنرا خاموش کنید : اوقات سختی در انتظار شماست.
روی سرب یا مس ضربه میزنید : یک دورهبسیار خوب شروع می شود.
شخصی ندانسته و نخواسته شما را می زند : عشقی را که خواستارش بودید بدست خواهید آورد.