کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن علیه السلام :
تعجب ميكنم از كسانيكه در غذاي جسم خود فكر ميكنند ولي در امور معنوي و غذاي جان خويش تفكر نميكنند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ز » تعبیر زغن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن زغن در خواب بر چهار وجه است:
اول: پادشاه متواضع و فروتن.
دوم: بزرگواری.
سوم: فرزند.
چهارم: مال و نعمت.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند که زغن مطیع و فرمانبردار او است. دلیل که از پادشاه مال و نعمت و بزرگی یابد. اگر بیند زغن او مطیع نیست و شکار نمیکرد، دلیل که او را غلامی بود که به درجه مهتری رسد. اگر این خواب را زنی بیند و آبستن بود، دلیل است او پسری اید و پادشاه شود. اگر بیند که زغن از دست او بپرید، دلیل که اگر زن آبستن بود، فرزند مرده آورد یا طفلی از وی از دنیا برود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن زغن در خواب، بر دزدانی دلالت دارد که پنهانی دزدی و راهزنی می کنند و ممکن است بر افراد شیّاد و فریب کار نیز،دلالت داشته باشد.

زغن : پرنده‌ی گوشت ربا
بدانکه زغن در خواب ، دلیل بر پادشاه متواضع کند.