کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام باقر (ع) :
ظلم در دنيا همان ظلمتها و تاريكي هاي آخرت است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ز » تعبیر زلزله

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

زلزله و حنف و زمین فرو شدن، این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیماری بود.
در همه حال زمین لرزه در خواب ، عقوبت وعذاب و علامت بد بود بر اهل آن دیار

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن زلزله خوف از سلطان بود

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند: اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار. اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد، دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند، دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن زلزله در خواب، بر ترس دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که ناحیه یا مکانی دچار زلزله شد، آن ناحیه دچار مصیبتهایی از قبیل قحطی و خشکسالی، هجوم ملخ به مزارع یا تهدیداتی دیگر می گردد. دیدن زلزله برای زن حامله بر سقط شدن جنینش تعبیر می شود. زلزله، بر از بین رفتن امنیت میان مردم نیز، دلالت دارد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا می شود اما شما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود. معبران نوشته اند اگر دیدید زلزله شد و زمین لرزید دلیلی آن است که به مردم آفت می رسد و در آن دیار بیماری اتفاق می افتد. چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می افتد که سبب نگرانی و تشویش می شود. برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می دهد حادثه ای عمومی اتفاق می افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می مانید. اگر دیدید که زمین می لرزد و دیوارها فرو می ریزد به تعبیر آوار نگاه کنید. به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.

لوک اويتنهاو می گوید:

زلزله : تغییرات ، بی ثباتی

آنلی بیتون می گوید:

احساس زمین لرزه در خواب ، نشانه آن است که میان ملتها جنگ درخواهد گرفت و نشانه پریشانی و شکست در حرفه است.

در سرزمین رویاها آمده:

شما زلزله را حس می کنید : 1- علامت مرگ یکی از بستگان 2- مشکلات بسیار توام با تنهایی
شما در منطقه زلزله هستید : یک دوست صمیمی را از دست می دهید.
زمین می لرزد : وضع مالی شما خراب می شود.
یک شهر توسط زلزله خراب می شود :یک تغییر بزرگ در زندگی شما رخ خواهد داد.
یک زلزله در مشرق : مشکلات شما ناچیز خواهند بود
یک زلزله در مغرب : مشکل و دردسر فراوان
یک زلزله در شمال : یک تغییر در بین اطرافیان شما رخ می دهد.
زلزله در جنوب : غم بزرگ