کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت رسول اكرم (ص) :
بهترين كارها در پيش خدا كاريست كه دوام آن بيشتر است ، اگر چه اندك باشد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ز » تعبیر زنبور

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن زنبور در خواب ، بر شش وجه است:
اول: هیاهو وغوغا.
دوم: مردم دون (مردم فرومایه).
سوم: لشگر.
چهارم: ملخ (مدح).
پنجم: دشمن.
ششم: فرزندان.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

زنبور درخواب، مردی سفله و دون همت است. اگر بیند زنبور او را بگزید، دلیل که او را از مردی دون، رنج و مکروه رسد، یا سخنی ناخوش شنود. اگر بیند زنبور بسیاری بر وی جمع شدند، دلیل که در میان مردمان دون گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را می گزیدند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید، دلیل که از زنی بد، وی را آزاری رسد. اگر زنبور بسیار در خانه خود جمع بیند، دلیل که او را با زنی سخن چین شغلی افتد. اگر بیند زنبور را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بینداز هوا زنبوران بسیار جمع آمده اند، دلیل که لشگری در آنجا جمع شود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

زنبور سرخ در خواب های ما دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود. اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد. اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید. اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید. اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.

مولف می گوید:

زنبور بدگمانی و حسادت و غیره که موجب مزاحمت و ناراحتی شما خواهد شد می باشد

لوک اويتنهاو می گوید:

زنبور عسل نشانه نیک بختی
نیش خوردن از زنبور : مجادله با دوستان
در محیط کاری : امید زیبا
گله زنبور عسل: محصول پربار
گرفتن : ناراحتی
کشتن : بدبختی

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن زنبور در خواب ، نشانه آن است که با کینه تمام درباره شما بدگویی خواهند کرد.
2- اگر خواب ببینید زنبوری شما را نیش می زند ، نشانه آن است که طعم حسادت و نفرت دیگران را خواهید چشید.
3- اگر خواب ببینید زنبوری را می کشید ، نشانه آن است که دشمنان خود را سرکوب خواهد کرد ، و حق خود را از آنها خواهید گرفت.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب زنبور : خصومت و رقابت
تعداد بسیاری رنبور : خوشبختی طولانی
زنبور شما را می گزد : 1- خصومت 2- مراقب دوستان خیانتکار باشید.
زنبور شما را نمی گزد : شانس در عشق
ثروتمندان خواب زنبور ببینند : در کارهایشان اغتشاش شدید بوجود می آید.