کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
شعبان ماه من است، و رمضان ماه خداست؛ پس هركس در شعبان روزه بدارد، من در روز قيامت شفيع او خواهم بود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ز » تعبیر زنجیر

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

زنجیر در خواب، گناه و معصیت بود. اگر بیند زنجیر را بگسست و بینداخت، دلیل که از گناه توبه کند و به خدای تعالی بازگردد.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی بیند درگردن زنجیر داشت، دلیل که مظالم در گردن دارد. اگر بیند زنجیر بر دست ها داشت, دلیل که مالِ کسان را دست درازی کند و از حرام نیندیشد. اگر بیند بر پاها زنجیر داشت، دلیل که به معصیت و فساد شود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

زنجیر در خواب نشان اسارت و پیوند انقیاد آمیز است و تعبیر آن متفاوت می شود وقتی که سر زنجیر به جاهای دیگری متصل باشد. اگر در خواب ببینیم که زنجیر به دور دست هایمان بسته است اگر چه کسی آن را نبسته باشد نشان گرفتاری است. اگر ببینیم که یک سر زنجیر در دست، و سر دیگرش مثلا به در خانه بسته است گرفتاری خانوادگی پیدا می کنیم یا اسیر عواطف و احساس می گردیم. چنانچه ببینیم زنجیری روی میز یا در محل کار ما افتاده از نظر شغلی گرفتاری خواهیم یافت. این دو نمونه از این بابت ذکر شد که سر زنجیر به هر جا بسته باشد گرفتاری در همان زمینه است. چنانچه در خواب ببینیم فقط زنجیری داریم اسیر گناه و آلودگی هستیم چه معبران خود زنجیر را در خواب گناه و معصیت تعبیر کرده اند حال چنانچه ببینید زنجیری را می گشایید خویشتن را از اسارت می رهانید. بستن زنجیر تجاوز و تعدی است و این فرق نمی کند که زنجیر را به کجا ببندیم چه تجاوز به آن تعبیر می شود.

لوک اويتنهاو می گوید:

زنجیر طلا : عروسی در خانواده
زنجیر آهنی : تنهایی در دوران پیری
به زنجیر کشیده شدن : ناراحتی
زنجیرها را پاره کردن : شما با کمک نیروی خود موفق خواهید شد

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید زنجیر بر دست و پای شماست ، علامت آن است که زحمت کارهای دیگران به دوش شما می افتد . اما اگر در خواب بتوانید زنجیرها را از دست و پای خود پاره کنید ، علامت آن است که خود را از بند تعهدی خطا رها خواهید ساخت.
2- دیدن زنجیر در خواب ، نشانه نقشه های خیانت آمیز و بدنام کننده افراد حسود است.
3- اگر افرادی آشنا را در بند زنجیر ببینید ، نشانه آن است که برای آشنایان بدبختی در راه است.

در سرزمین رویاها آمده:

زنجیرهایتان باز شده و آزاد شده اید : از یک مشکل بزرگ رهایی پیدا می کنید.
شما دربند زنجیر گرفتار هستید : خبرهای بد دریافت می کنید.
دیگران دربند زنجیر هستند : بار سنگینی که بر دوش دارید سبکتر خواهد شد.
نزدیکان شما دربند زنجیر هستند : شما دوستان بسیار وفاداری دارید
دشمنان شما دربند زنجیر هستند : خیانت
زنجیرهایتان را پاره میکنید : یک دورهکوتاه پراضطراب در انتظار شماست.
یک زنجیر طلا دورگردن یک زن : شانس در روابط عشقی
شخصی در زندان به زنجیر کشیده شده : کارهای شما رو به زوال می رود.