کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق عليه السلام :
و خوشنودي خدا تعالي را جستجو نمودم، پس آن را در نيكي به پدر و مادر يافتم.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ز » تعبیر زندان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

زندان به خواب دیدن گور و بلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردنِ دشمنان.
اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامی بیابد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است. اگر زندان معروف بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند. اگر بیند در زندان بر پای داشت، دلیل که در عملی که باشد، دیر بماند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر خداوند خواب مستور است و خود را در زندان معروف بیند، دلیل که بزرگی و جاه یابد. اگر مستور نباشد ازجهت شغلهای دنیا او را غم و اندوه است. اگر بیند با مردی زندانبان با بند همی رفت، دلیل که کار بسته او گشایش یابد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

زندانی شدن در خواب، بر ذلّت و ناراحتی دلالت دارد. زندانی شدن در اتاقی جداگانه و گچکاری شده به مُردن و آن اتاق نیز، به قبر تعبیر میشود. اگر زنی در خواب ببیند که سلطانی، او را به زندان انداخته است، شوهر می کند. اگر کسی ببیند که از زندان رها گشته است، از بیماری بهبود می یابد. اگر کسی ببیند که در زندان سلطانی بسته شده است، به عملی بد و ناراحتکننده دچار می شود یا دچار غم و غصهای شده است که می خواهد از آن رهایی یابد. اگر فردی بیمار یا اندوهگین در خواب ببیند که از یک زندان ناشناخته و تنگ رها شده و وارد سرزمینی وسیع شده است، به راحتی و آسایش می رسد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهائی دست و پاگیر و تشویش برانگیز. اگر خود را درون زندان ببینید و ندانید آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نیست و معبران چنین زندانی را به گور تعبیر کرده اند. اما اگر در عالم خواب بدانید که مثلا آن زندان در شهر شما قرار دارد یا نامش فلان است و در فلان شهر و دیار واقع شده نشان زیان و گرفتاری است از همان نوع که گفته شد. اگر در خواب دیدید که شما را تحت الحفظ به زندان می برند از اندوه رهائی می یابید و از آن مهمتر وقتی است که در خواب ببینید در زندانی را بگشایند و شما را خلاص کنند یا با دست به بیرون اشاره نمایند. اگر در خواب زندانی را ببینید و زندان بانش را بشناسید خوب است و دیدن چنین زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است. اگر بیمار هستید شفا حاصل می کنید و اگر وامدار باشید دیون خود را می پردازید ولی اگر زندانی ببینید و زندان بان مجهول باشد اندوه درون زندان بودن تشدید می شود.

لوک اويتنهاو می گوید:

زندان بازپروری : شایعات ، غیبت کردن

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن زندان در خواب ، نشانه آن است که کارهایی انجام می دهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد.
2- اگر خواب ببینید زندانی شده اید ، نشانهآن است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بود و شغل خود را از دست خواهید داد.
3- فرار از زندان در خواب ، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت است.
4- اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‏اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است.

در سرزمین رویاها آمده:

شما در زندان هستید : 1- مردم به شما احترام بسیار می گذارند 2- موفقیت علیرغم مشکلات حاضر
شما برای مدت طولانی در زندان هستید : سرنوشت شما خوشایند نخواهد بود.
شما از زندان آزاد می شوید : در اقدامات مربوط به کار بسیار محتاط باشید.
شما در یک زندان تاریک بسر می برید : یک نفر مخفیانه با شما دوستی می کند.
شما در زندان ابد هستید : یک محبت بزرگ به شما خواهد شد.
شما بخاطر اشتباه دوستانتان به زندان افتاده اید : غم بزرگ
دوستان شما در زندان هستند : دوره شانس بطول نمی انجامد.
یک زن خواب ببیند که در زندان است : او باید رنجهای بزرگی را در زندگی تحمل کند.
یک زندانی از زندان فرار میکند : پول به آسانی و فراوانی به دستتان می آید.
یک زندانی محکوم به حبس طولانی : ثروت نصیب شما خواهد شد.
زندانیها در زندان کار می کنند : وقایع خوشایندی در پیش اند.
یک زندانی در زندان خودکشی می کند : یک رفاقت محکم و استوار
یک زندانی زندانی دیگر را در زندان به قتل میرساند : مشاجرات خصمانه در پیش اند.
یک زندانی را اعدام می کند : بیماری شما را تهدید می کند.