کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق علیه السلام :
با احمق مشورت نكن و از دروغگو ياري مجو و به دوستي زمامداران اعتماد مكن.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ز » تعبیر زیتون

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

روغن زیتون به خواب، خیرو برکت بود. اگر بیند روغن زیتون می پالود و میخورد، دلیل که به قدر آن خیر و منفعت بدو رسد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند زیتون ملح تلخ بخورد و با نان میخورد، او را اندکی منفعت به رنج و سختی حاصل آید.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

زیتون در خواب ، بر مال دنیا دلالت دارد و درخت زیتون به مردی سودمند برای خانواده اش تعبیر می شود. اگر کسی در خواب ببیند که با فشار دست عصاره ی زیتون را می گیرد، خیر و برکت زیادی به او می رسد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

همان طور که در حرف ـ ر ـ کلمه روغن گفتم دیدن روغن زیتون در خواب نیکو است ولی مشاهده خود زیتون منوط است به طعم و مزه آن. اگر زیتون در خواب ببینید که می خورید و آن طعم و مزه خوش داشته باشد و شما به هنگام خوردن از آن خوشتان بیاید خوب است و تعبیر بد ندارد. در این حالت نعمت است که به شما روی می آورد به قدر همان زیتون که می خورید و به اندازه ای که باید بخورید تا زیان نداشته باشد. ولی اگر در خواب زیتونی که می خورید طعم ناخوش داشته باشد و شما از خوردن آن کراهت احساس کنید غم و اندوه است. با همه این ها دیدن روغن زیتون در خواب خیر و خوبی و نعمت است. رنگ زیتون نیز دخیل است چه اگر سیاه باشد غم و اندوه و رنجی است که به شما روی می آورد. اگر زرد باشد بیمار و رنجور می شوید ولی اگر سبز و پرورده باشد خوب است به شرطی که در خواب حالت کراهت در شما پیدا نشود. دادن زیتون به دیگران نیز تعبیر مشروط دارد. خیلی چیزها هستند که در خواب های ما تاویلات و تعبیرات مشروط پیدا می کنند از آن جمله است زیتون. اگر در خواب ببینید که زیتون به کسی می دهید و می دانید که آن شخص زیتون را دوست نمی دارد تعبیر این است که در کار دیگران نیرنگ می کنید و زیان و ضرر می رسانید ولی اگر آن کس که زیتون را در خواب از شما می گیرد و زیتون را دوست داشته باشد و شما بدانید که برای او هدیه مطلوب می برید به او خیر و برکت می رسانید. گرفتن زیتون از دیگران نیز منوط است به رد و قبول طبع شما. اگر کسی به شما زیتون داد و شما را خوش نیامد از دیگران سخن سرد می شنوید ولی اگر خشنود و راضی شدید کسی شما را مدح می کند و می ستاید و به شما سود و نفع می رساند. چیدن زیتون از درخت به هر حال خوب نیست و فراهم آوردن غم و رنج تعبیر شده است.

لوک اويتنهاو می گوید:

خوردن زیتون : مشکلات خانوادگی
چیدن آن : شما بیش از حد سریع به قاضی میروید

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی زیتون جمع می کنید ، علامت آن است که کارهایتان نتایجی مساعد با همراه خواهد آورد.
2- اگر خواب ببینید زیتونی را از ظرفی بیرون می آورید ، دلالت بر آن دارد که اوقاتی را به خوشگذرانی خواهید گذراند.
3- شکستن ظرف زیتون در خواب ، علامت آن است که پیش از لذت بردن دچار یأس خواهید شد.
4- خوردن زیتون در خواب ، علامت یافتن دوستان وفادار است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک درخت زیتون : خوشبختی بزرگ بسیار نزدیک است.
یک درخت زیتون می کارید : ازدواج بسیار نزدیک است.
یک مرد جوان خواب ببیند که درخت زیتون میکارد : او فرزندان متعددی خواهد داشت.
یک زن شوهردار این خواب را ببیند : شادی و خوشبختی
یک مرد این خواب را ببیند : فراوانی در همه امور
یک شاخه درخت زیتون را می کنید : خوشبختی
بوی زیتون به مشامتان می خورد : شانس و موفقیت در کاری که فعلاً به آن اشتغال دارید.
یک زن درخت زیتون را بو می کند : او فرزندان بسیاری خواهد داشت.
یک دختر جوان درخت زیتون را بو می کند : بزودی ازدواج خواهد کرد.
یک زن خواب زیتون ببیند : فرزندان او دختر خواهند بود و متعدد
یک دختر جوان خواب زیتون ببیند : نامزدی سریع و ازدواج در آینده نزدیک
یک مرد خواب زیتون ببیند : شانس بزرگ در کار
زیتون می خورید : خوشبختی
زیتون می چینید : پول
زیتونهائی را که روی زمین ریخته جمع می کنید : یک کار سخت در انتظار شماست ولی ثمرهآن خوشبختی خواهد بود
زیتونها را در یک ظرف می گذارید : زندگی شما طولانی خواهد بود.

اگر زیتون درخواب بیند، غم و اندیشه بود، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه. اگر بیند زیتون میخورد، دلیل که غم و اندوه خورد.