کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
هيچ كس جز با اطاعت خدا خوشبخت نمي ‏شود و جز با معصيت خدا بدبخت نمي ‏گردد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سار

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن سار درخواب، مردی بود مکار که سفر بسیار کند. اگر بیند ساری فراگرفت یا کسی بدو داد، دلیل کند او را با مردی مسافر صحبت افتد. اگر بیند گوشت سار میخورد، دلیل به قدر آن گوشت که خورده باشد او را خیر و منفعت رسد.

جابر مغربی می گوید:

دیدن سار درخواب، مردی کافر بود که سخن دروغ بسیار گوید. اگر بیند سار بسیار بر وی جمع شدند، دلیل درمیان کافران گرفتار گردد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

سار نیز مثل پرستو از مرغان مهاجر است که در آغاز سرما می رود و در اعتدال ربیعی باز می گردد. سار در خواب های ما انسان پر خور و دیر جوش و کم مهری است که با وجود قرابت و نزدیکی به ندرت از بیننده خواب دیدن می کند. وجودش سودی ندارد معهذا دوست داشتنی است. اگر در خواب سارهای متعددی را روی سیم برق خانه خودتان ببینید مهمان هائی برای شما می رسند که از شهرستان ها آمده اند و مدتی می مانند و بی آن که معاش شما را تنگ کنند هزینه هائی ایجاد می نمایند. اگر ببینید ساری در قفس انداخته و در خانه نگه داشته اید شخصی هست که شما برای او زحمت ایجاد می کنید و آزادی و آسایش او را سلب می نمائید. معبران نوشته اند سار بسیار سفر می کند. اگر دیدید تعدادی سار را گرفته اید سودی عاید شما می شود و اگر دیدید گوشت سار را می خورید پولی عایدتان می گردد که انتظارش را ندارید و روی آن قبلا حسابی نکرده اید. اگر در خواب ببینید ساری پرواز کنان به خانه و اتاق شما وارد شد پیش آمدی می شود که سود مادی دارد و اگر ساری از خانه شما پرواز کرد و رفت زیان می بینید. اگر سار مرده ای را دیدید خبری به شما می رسد که غمگین می شوید. اگر ساری را کشتید در حق کسی که او را نمی شناسید ستم می کنید یا کاری می کنید که زیان بخش است برای دیگران. اگر صدای سارها را شنیدید شهرت بد پیدا می کنید و مردم درباره شما حرف می زنند ولی اگر از صدای سارها خوشتان آمد شهرت خوب است و مردم درباره شما قضاوت خوب خواهند داشت و اگر از صدای سار خوشتان نیامد مردم درباره شما قضاوت خوبی نخواهند کرد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک سار : شانس نخواهید داشت.
یک زن خواب ببیند که یک سار آواز می خواند : او دو شوهر خواهد کرد.
یک مرد این خواب را ببیند : او دو زن خواهد داشت.
یک جوان مجرد این خواب را ببیند : بزودی نامزد میکند.