کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام هادی (ع) :
از اين كار خودداري كن كه تملق بسيار، بدگماني به بار آورد و اگر برادر مؤمنت مورد اعتماد تو واقع شد، از تملق او دست بردار و حسن نيت نشان ده.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر ساق

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن ساق در خواب بر چهار وجه است:
اول: مال.
دوم: معیشت.
سوم: عمر دراز.
چهارم: مردان را زن است و زنان را شوهر.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

ساق درخواب دیدن، مال مردم است و معیشتی که مردم را بدان اعتبار باشد، زیرا مردم به ساق و قدم برپایند اگر بیند که ساقش قوی و درست است، دلیل که کار و حالش نیکو و درست گردد. اگر ساق را ضعیف بیند، دلیل که عمرش بی نظام گردد.

معبران در مورد این خواب گویند:

ساق در خواب عمر دراز باشد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند ساقش آهنین است یا رویین، دلیل است که عمرش دراز گردد و مالش باقی بماند. اگر بیند ساقش از آبگینه یا چوب است، دلیل کند که عمرش زود بسر آید. اگر بیند که ساق او بشکست یا بیفتاد، بد است.

جابر مغربی می گوید:

دیدن ساق درخواب مردان را زن بود و زنان را شوی.اگر بیند که ساقهای وی بر یکدیگر می پیچید، دلیل هلاک او است. اگر بیند بر ساقهای او موی بسیار است، دلیل که وام بسیار بر وی جمع گردد و به سبب وام در زندان بماند. اگر بیند از ساق ها موی بسترد، دلیل که وام او گذارده شود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که ( ساق در خواب عمر است) یا مردان را زن است و زنان را شوهر. بسیاری دیگر از معبران نیز ساق ها را در خواب عمر و زندگی دانسته اند و دسته ای دیگر مال دنیا و بخصوص مالی که صرف معشیت می شود. علت اختلاف در تعابیر این است که ساق ها اعضائی هستند که قیام ما بر آن ها انجام می گیرد و این بستگی دارد به این که ما بر چه چیز متکی و قائم هستیم. اما صادق علیه السلام فرموده ( زنان را شوهر است و مردان را زن) درست همین است چون زن بر مرد متکی است و مرد به وجود زن نیازمند. همین طور است مال دنیا و عمر و زندگی. آن ها که به دارائی خویش اتکا دارند و کسانی که به حیات چند روزه دنیا به شدت دل بسته اند. اگر در خواب دیدید که ساق ها و پاهای پشمالو و پر موئی دارید به قدر موئی که بر پای خویش می بینید مقروض و وامدار می شوید. اگر موئی که می بینید آن چنان زیاد باشد که شانه بر آن گیر بکند دین و وام شما بسیار خواهد بود، یعنی آن قدر که از مجموع دارائی شما بیشتر است و چنانچه اندک بود آن چنان که با سر انگشت نتوانستید بگیرید بدهی مختصری پیدا می کنید که به راحتی می توانید بپردازید و برائت ذمه حاصل کنید و اگر موی چنان بود که طبیعی به نظر می رسید نشان انگیزه ای است در جهت قوام و استحکام و پایداری در مقابل مشکلات زندگی و این نشان بسیار نیکوئی است. چنانچه در خواب ببینید که ساق های محکمی دارید زندگی به کام شما است و اگر ساق های شما بلند و کشیده باشد عمرتان دراز خواهد بود. اگر ساق های کوتاهی در خواب داشته باشید اما محکم و استوار، نشان آن است که زندگی را تا وقت مرگ به خوبی و کامروائی می گذرانید ولی ساق های بسیار کوتاه که با طول قامتتان ساز نباشد خوب نیست و معبران نوشته اند که خبر از کوتاهی عمر است. همین حالت است اگر در خواب ببینید که ساق های شما به هم پیچیده و نمی توانید پاها را از هم باز کنید و راه بروید. این نشان از پیچیدگی امور حیاتی است و خبر از مشکلات بسیار بغرنجی که با زندگی و دارائی شما ارتباط خواهد یافت. چنانچه در خواب ببینید که یک ساق شما چاق تر از ساق دیگر است با همسر خود اختلاف پیدا می کنید زیرا زن و مرد شریک زندگی یکدیگر اند و قوام هر یک بر دیگری است نقص و ضعف در یکی از ساق ها نشان از عدم تعادل و توافق بین زن و شوهر است. اگر در خواب ببینید که بر ساق پای شما دملی است که آماسیده و متورم شده مالی به قدر همان آماس نصیب شما می گردد و چنانچه در خواب مشاهده کنید بر ساق شما زخمی است دردناک که نمی توانید راه بروید نوعی بی نظمی در زندگی شما ایجاد می شود. اگر دیدید زخمی بر ساق دارید خون آلود که خون از آن زخم جاری است و فرو می چکد مالی راازدست می دهید.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید ساق پای زنی را تحسین می کنید ، علامت آن است که قدرت قضاوت خود را از دست خواهید داد و نسبت به زنی زیبا رفتاری احمقانه از خود نشان می دهید.
2- دیدن ساق پاهای از شکل افتاده در خواب ، علامت یافتن دوستانی بداخلاق و انحام دادن کارهایی بی منفعت است.
3- دیدن ساق پای زخمی در خواب ، نشانه حمله های رنج آور مالاریا و تلفات این بیماری است.
4- اگر خواب ببینید پایی چوبی دارید ، علامت آن است که خود را به شیوه نادرستی به دوستان تحمیل می کنید.
5- اگر خواب ببینید بر ساق پای شما جراحتی دهان باز کرده است ، نشانه آن است که در آمد شما صرف کمک به دیگران خواهد شد.
6- اگر خواب ببینید به جای دو پا سه پا دارید ، نشانه آن است که به کارهایی که منفعت بیشتری برایتان خواهد داشت فکر می کنید.
7- اگر خواب ببینید نمی توانید با پای خود راه بروید ، علامت آن است که به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد.
8- دیدن پای قطع شده در خواب ، نشانه آن است که دوست باارزشی را از دست خواهید داد و محیط خانه نیز غیر قابل تحمل خواهد شد.
9- اگر زنی خواب ببیند ساق پایی پر از مو دارد ، علامت آن است که به همسر خود تسلط خواهد یافت.
10- اگر خواب ببینید ساق پایی زیبا و خوش ترکیب دارید ، نشانه آن است که آینده ای خوش و دوستانی وفادار خواهید داشت.