کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
همانا دشنام دادن و هرزه گويي و زبان درازي ناشي از نفاق و دورويي است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سبوس

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن سبوس در خواب بر سه وجه بود:
اول: نیازمندی.
دوم: قحطی وکمبودی و تنگی.
سوم: سختی معیشت وزندگی.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

سبوس در خواب، دلیل است بر نیازمندی. اگر بیند که مردمان سبوس یا نان سبوس میخوردند، دلیل که اندر آنجا قحط و تنگی باشد و مردمان را کسب و معیشت نباشد. اگر بیند که سبوس از خانه خود بیرون انداخت یا به کسی داد، دلیل کند که اندر آن دیار قحط و تنگی باشد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

سبوس در خواب تنگی معیشت است. اگر در خواب ببینید خرمنی بزرگ از سبوس پیش روی شماست گرفتار زیان می شوید و نیازمند می گردید و چنان چه آن سبوس اندک باشد زیان شما کم است و قابل تحمل، اگر ببینید نان سبوس می خورید یا در خواب احساس کنید که نان را از مغز گندم نپخته اند گرفتار سختی و تنگی می شوید و احتیاج شما تا به آن پایه می رسد که از دیگران کمک می طلبید. اگر ببینید در جیب خود سبوس دارید، پولتان را در راه بیهوده صرف می کنید. اگر کسی به شما سبوس بدهد زیان می رساند و شما زیان می بینید.

سبوس : پوست گندم و جو