کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
قلب احمق در دهان اوست ، و زبان عاقل در قلب او قرار دارد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سبوی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن سبو در خواب بر نه وجه بود:
اول: مزدور و منافق.
دوم: زن.
سوم: خادم.
چهارم: کنیزک.
پنجم: قوام دین ( آنجه مایه استواری و برپایی دین است ).
ششم: صلاح تن.
هفتم: خیرو برکت.
هشتم: مال و نعمت.
نهم: میراث از جهت زنان ( میراثی که به واسطه زنان به دست می آید).

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

سبوی در خواب ، مزدوری منافق است، که بر دست وی مال ضایع گردد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

سبو درخواب، دیدن کنیزک باشد، یا خادم. اگر بیند که سبوی نو فرا گرفت یا بخرد، دلیل است که کنیزک یا خادمی وی را حاصل گردد. اگر بیند که سبوی او بشکست یا ضایع شد، دلیل کند که کنیزک یاخادمش بمیرد یا بگریزد. اگر بیند که سبوی او سوراخ شد، دلیل است که کنیزک یا خادمش بیمار گردد. اگر بیند که سبویش پر از آب صافی بود، دلیل است از آن کنیزک یا خادم او را خیر و منفعت رسد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

سبو در خواب های ما کسی است که شان و مقامی ندارد، شاید مزاحم و زیان کار هم باشد ولی ما به او نیازمندیم و سود وجودش کلا بیشتر است از زیان فقدانش. سبو در خواب برای زنان میراث است. اگر ببینید که سبوئی داشتید که از دستتان افتاد و شکست چندی مراقب خویشتن باشید چون ممکن است آسیبی به شما وارد آید. شکستن سبو خبر از آسیب حاصل از یک تصادف است یا چیزی از دست می دهید در حد تصادف.

سبو : آوندی سفالین و دسته دار که درآن آب و شراب و جز آن ریزند