کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام زمان عجل الله تعالي فرجه :
ما در رسيدگي و سرپرستي شما كوتاهي و اهمال نكرده و ياد شما را از خاطر نبرده ايم، كه اگر جز اين بود، دشواري ها و مصيبت ها بر شما فرود مي آمد و دشمنان، شما را ريشه كن مي نمودند.

براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سپر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن سپر در خواب بر پنج وجه است:
اول: برادر.
دوم: یارودوست.
سوم: قوت ونیرومندی.
چهارم: ایمنی.
پنجم: پشت و پناه به قدر بزرگی سپر.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند بر گردن سپر دارد، دلیل که او قوت و ایمنی بود از دشمن. اگر بیند که سپر او بر زمین نهاده است، دلیل که او را با مردی فاضل صحبت افتد او را خیر و منفعت رسد. اگر بیند که سپر او ریسمان است، دلیل که او رااز جماعتی منفعت رسد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

داشتن سپر در خواب خوب است و نشانی است از ایمنی و فراغت و آسودگی خیال و نبودن دغدغه و تشویش. به هر حالتی که در خواب سپر داشته باشید خوب است مگر آن که شکسته یا سوراخ و یا معوج باشد. در دست داشتن سپر امنیت خاطر و دور بودن از حوادث و بلا و گزندهای جسمی و مالی تعبیر می شود. اگر در خواب ببینید سپری معوج یا شکسته در دست دارید و به وجود آن نیازمند هستید و احتمال حمله دشمن وجود داشته باشد خوب نیست و نشان آن است که آسیب پذیری دارید و به وقت احتیاج حمایت و کمک نمی شنوید. چنانچه در خواب ببینید که کسی به شما حمله کرده و شما چیزی را سپر قرار دادید خوب است و خواب شما می گوید از حادثه ای مصون می مانید. معبران سپر را برادر تعبیر کرده اند. در این صورت اگر کسی به شما سپر داد یا سپری تهیه کردید نشان آن است که از جانب برادر خود حمایت می شوید و محبت می بینید.

اگر کسی بیند سپر در دست داشت با سلاح دیگر، دلیل که کسی او را پاسبان و پناه باشد از آفتهائی که به وی خواهد رسید. اگر بیند که جز سپر هیچ سلاح دیگر نداشت. دلیل بود که او مردی بافرهنگ باشد که دوستان و برادران رااز آفاتِ کارهای مکروه نگاهدارد به قدر بزرگی سپر.