کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
زكات چشم به ديده عبرت نگريستن و چشم پوشي از شهوات و مانند آن است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر ستون

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن ستون در خواب ، بر پنج وجه است:
اول: خداوند دولت ( صاحب مال و نعمت و کامرانی).
دوم: تحکیم دراسلام ( قاضی(حکم) قرار دادن در اسلام).
سوم: مرد محتشم ( مرد صاحب حشمت و عظمت).
چهارم: قوت درکارها ( نیرومندی در کارها).
پنجم: ولایت مردمان آنجای که بیند ( فرمانروایی بر مردم جایی که ستون را در آنجا دیده است).

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

ستون در خواب دیدن، خداوند دولت و اقبال بود. اگر بیند که ستونی داشت قوی، دلیل کند که از مردی مالدار وی را قدر و نعمت و مال حاصل گردد. اگر بیند که ستون او بشکست یا بسوخت، دلیل کند که آن مرد از دنیا برود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

دین ستون به خواب ، خداوند خانه و اسلام بود. اگر بیند که ستونی داشت راست و قوی، دلیل که در راه دین ثابت بود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

ستون در خواب، نشانه دین است و مجموعه ی چند ستون، نشانه عدهای از مردان است که در انجام امور و دست کشیدن از گناهان می توان به آنها تکیه و اعتماد نمود. اگر کسی در خواب ببیند که ستون مسجد کج شده و در جای خود نمانده است، او مردی است که از سلطه حاکم و فرمانروا خارج شده و سر به شورش بر می دارد.

جابر مغربی می گوید:

ستون درخواب، خداوند خانه بود. اگر بیند که ستون خانه بشکست یا بیفتاد، دلیل است که خداوند خانه هلاک گردد. اگر ستون خانه را قوی بیند، دلیل است که بر قوت اقبال خداوند خانه بیفزاید.