کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
در شگفتم از كسي كه مي تواند استغفار كند و نااميد است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف آ » تعبیر آب دهان

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند آب دهان می انداخت، سخنی گوید که او را حلال نباشد
اگر بیند که در مسجد آب دهان می انداخت دلیل که سخن در دین گوید و نیز به هر موضع که آب دهان انداخت، در اصل آن موضع گوید
اگر بیند که آب دهان بر دیوار انداخت دلیل که مالی هزینه کند در رضای حق تعالی.
اگر آب دهان به زمین افکند، دلیل که ضیاع خرد.
اگر آب دهان به دیوار افکند، دلیل که عهد بشکند یا قسم دروغ گوید.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر آب دهان گرم بود، دلیل درازی عمر است،
اگر سرد بود، دلیل مرگ است،
اگر سیاه بود غم و اندوه است،
اگر آب دهان زرد بود دلیل بیماری است.
اگرآب دهان خشک بود دلیل درویشی است
اگر لعاب دهان چون از دهان بیرون آید، بی آن که جامه را بیالاید، عملی است که بگوید،
اگر لعاب خون باشد، دلیل است که عملی باطل و دروغ گوید.
اگر بیمار بلغم از دهان به زمین افکند، دلیل که از بیماری شفا یابد.
اگر دید بلغم از گلو بیرون آور و به آستین بگرفت، مال خود بر عیال هزینه کند.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی بیند آب دهان بر او انداختند، دلیل که به اهل بیت وی طعنه زنند.
اگر بیند خون به آب دهان آمیخته بود، دلیل که مال حرام بخورد و دروغ بسیار گوید.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آب دهان، نشانگر روابط بی‏ارزش و از دست دادن کار خودتان است.
اگر در خواب ببینید که به روی کسی آب دهان می‏اندازید، نشانه‏ی آن است که رفتارتان مورد ملامت و سرزنش دیگران قرار می‏گیرد.