کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول اكرم (ص) :
ثواب نيكي با خويشاوندان را از همه كارهاي نيك زودتر ميدهند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سرفیدن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر کسی به خواب دید که می سرفید، دلیل که او را از پادشاه رنج و آفت رسد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

سرفیدن در خواب بر پنج وجه است:
اول: سرفه تر.
دوم: سرفه خشک.
سوم: سرفه که بلغم بر آرد.
چهارم: سرفه که خون برآرد.
پنجم: سرفه که صفرا برآرد.
اگر بیند به گاه سرفیدن بلغم برآورد، دلیل که نزد کسی شکایت نماید از بلائی و رنجی که به وی رسد، یا به سبب مال که از او ضایع شود.
اگر دید سرفه خشک داشت، دلیل که شکایتی کند که محال و بیهوده است.
اگر دید به وقت سرفیدن صفرا برآورد، دلیل که مردی بود بدخوی، که هر کس از وی شکایت نماید. اگر یدی پیش مهتری می سرفد، دلیل که شکایت خود نزد مهتری نماید.
اگر بیند آهسته می سرفید، دلیل که غمخوار دین است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر دید می سرفید، دلیل که کسی شکایت از وی بکند. اگر دید که او را سرفه می آمد، دلیل ناتوانی است.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید سرفه در گلوی او بماند، چنانکه نتوانست برآرد، دلیل است بر هلاک او. اگر دیداو را سرفه پیدا شد، از جمله سرفه پیران، چنانکه بلغم می انداخت، دلیل که از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند او را سرفه جوانان پیدا گردید، همین تاویل دارد.