کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پیامبر اکرم (ص) :
رمضان ماهي است كه ابتدايش رحمت است و ميانه‏اش مغفرت و پايانش آزادي از آتش جهنم.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سفر کردن

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو گردد. اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود، تاویلش به خلاف این بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند سفر کرد و با برگ و ساز بود، دلیل که حالش یا کارش نیکو شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل است کارش تباه شود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید. اگر به جائی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است وضع شما بد می شود و تغییری که پدید می آید مطلوب و دلخواهتان نیست. اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته های زیادی دارید و به سفر می روید تغییراتی در زندگی شما پدید می آید که تکالیفتان را زیاد می کند. وظایف دشواری را به عهده می گیرید ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و جامه دان و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می دهد که به دنبال دگرگونی ها سودی عاید شما می گردد که به اندازه همان بسته هاست . اگر دیدید به سفر می روید و گریه می کنید از دیدار کسی خوشحال می شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنید اما نمی دانید به کجا می روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است. کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می شوید یا بشارتی به شما می رسد.

مولف می گوید:

اگر خواب ببیند به گذشته سفر کرده ویا در آن عصر زندگی می کند بزودی با کسی که سالها پیش آشنا بوده واورا ندیده برخورد خواهد داشت

لوک اويتنهاو می گوید:

سفر علمی : شادمانی
سفری که انجام شده است : دوستانی را خواهید دید که از مدتها پیش ندیده اید
با کالسکه : خوشبختی دائمی
با پای پیاده : امور بسیار مهمی در پیش رو دارید
سفر با همراه : غیبت کردن
سفر دریایی : شما سرزمینهای دوری را خواهید دید
سفر بر روی آب : زندگی متوسط
سفر کردن با بار بسیار زیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده
مسافرت در شب : شما کشور را ترک خواهید کرد

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به خارج مسافرت می کنید ، علامت آن است که برای تغییر آب و هوا برای مدتی کوتاه ، به همراه عده ای دیگر به کشوری دیگر سفر خواهید کرد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب سفر : کارهای شما به کندی پیش می روند.
شما در سفر هستید : پول
عازم سفر می شوید : بزودی پیغامی از راه خیلی دور به شما می رسد.
با خانواده تان سفری به کشورهای خارج می کنید : شانس و ثروت
با زن یا مرد مورد علاقه تان سفر می کنید : پشت سر شما پرگوئی می کنند.
تنها سفر می کنید : با مهارت تمام از بدشانسی و موقعیتهای ناخوشایند می جهید.
سفر شما زیاد خوشایند نیست : ناکامی بزرگ
مسافتی را با اسب طی می کنید : ازموانعی که برسر راهتان وجود دارند عبور خواهید کرد.
پیاده سفر می کنید : یک کار دشوار در انتظار شماست.
با گاری یا درشکه سفر می کنید : شانس
با اتومبیل سفر می کنید : درآمد بزرگ مالی
با قایق یا کشتی سفر می کنید : با دوستان و سایر افراد هماهنگی فکری خواهید داشت.
با هواپیما سفر می کنید : مشاجره در قلب فامیل
شما مسلح عازم سفر می شوید : بزودی ازدواج میکنید.
در جاده ای سفر می کنید که در آن تصادف شده : همه چیز بخوبی پیش می رود و به پایان می رسد.
بستگان شما به سفر می روند : این علامت شکست آنهاست.
به اتفاق بچه ها به سفر می روید : خوشبختی شما حتمی است.
در هوای بد سفر می کنید : در اقداماتی که با پول ارتباط دارند بسیار احتیاط کنید.
به اتفاق فامیل سفر می کنید : ناراحتی از شما دور می شود.
با شخصی که دوست دارید سفر می کنید :مشکلات شخصی شما به این زودی حل نخواهند شد.
با دوستان سفر می کنید : شما را فریب خواهن داد.
با شریکتان سفر می کنید : در همه امور ناکام خواهید شد.
با اشخاص دیگر سفر می کنید : مشاجره بین دوستان
با قطار سفر می کنید : قبل از اقدام به کاری خوب فکر کنید.
با کالسکه سفر می کنید : ثروت نصیب شما می شود
با اسب سفر می کنید : افراد خیره سر شما را به بازی می گیرند.
از شهر خودتان به شهر دیگری سفر می کنید : یک شانس کوچک
از شهر دیگری به شهر خودتان سفر می کنید : شانس و موفقیت به خاطر پشتکاری که دارید.
مسلح سفر می کنید : خیلی سریع برای خود یک رفیق پیدا می کنید.
در هنگام سفر شمشیر با خود دارید : به زودی ازدواج خواهید کرد.