کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
سازگاري و مدارا از اهل هيچ خانه اي باز داشته نشده جز اينكه آنان از خير و خوبي محروم و بي بهره گشته است

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سکره

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن سکره در خواب بر ده وجه است:
اول: زن.
دوم: خادم.
سوم: کنیزک.
چهارم: قوام دین.
پنجم: صلاح حال.
ششم: عمر دراز.
هفتم: مال.
هشتم: نعمت.
نهم: سخن خوش.
دهم: میراث از جهت زنان.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

سکره در خواب دیدن، نیکو و لطیف است. اگر بیند کسی سکره نو به وی داد، دلیل است که از سخنی خوش که از کسی شنود خوشنود شود. اگر بیند سکره او بشکست یا ضایع شد، دلیل که سخن او ضایع شود

معبران در مورد این خواب گویند:

سکره در خواب بر سه وجه است. فرزند و عیال و دوستی.

جابر مغربی می گوید:

سکره در خواب کنیزک بود. اگر بیند سکره نو و پاکیزه داشت، دلیل که کنیزکِ خوب روی بخرد. اگر بیند سکره او بشکست یا ضایع شد، دلیل که کنیزک او هلاک شود.

سکره : کاسه ای را گویند که از گل ساخته باشند.(برهان). کاسه گلی که خرد باشد و اسکره نیز آمده.(غیاث). کاسه گلی و آن را اسکوره نیز گویند