کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
كسي كه آرزوهايش طولاني است ، كردارش نيز ناپسند است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سلام

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

سلام دادن در خواب بر چهار وجه است:
اول: ایمنی و امنیت.
دوم: شادی.
سوم: اقبال و خوشبختی.
چهارم: منفعت مال.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی به خواب بیند که دوستی به او سلام می کرد، دلیل نماید که دشمن با وی صلح کند، اگر بیند کسی مجهول بر وی سلام کرد، دلیل نماید که غریبی با وی دوستی و آشنائی کند. اگر دید سری به او سلام کرد و هرگز آن کس را ندیده بود، دلیل است ایمن شود از عذاب حق تعالی. اگر بیند که پیری معروف بر وی سلام نمود و او را می شناخت، دلیل که زنی خوب روی بخواهد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب دید، به کسی سلام می کند که با او دشمنی و عداوتی ندارد، از طرف او به بیننده ی خواب خیر، سلامت و امنیت می رسد. اگر بین آن دو عداوت و دشمنی وجود داشته باشد، گوینده ی سلام به آرزوی خود دربرابر طرف مقابل می رسد و از شرّ او درامان می گردد. اگر به کسی سلام نمود که بین آنها معامله ی تجاری باشد و طرف مقابل به سلام او پاسخ گوید، معامله بین آنها انجام می گیرد و اگر به سلام جواب ندهد، معامله انجام نمی گیرد. اگر کسی در خواب دید که دشمنش به او سلام می کند و برایش هدیه ای آورده است، دشمنش به او پیشنهاد صلح و آشتی می دهد و اگر دید، با او دست می دهد و او را در آغوش می گیرد، دشمنش از شرارت دست می کشد. اگر در خواب دید که با عده ای قبل از آنکه سلام کند، سخن می گوید، دلیل بر مخالفت با سنت پیامبر(ص) و تمایل به بدعت است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر دید کسی به او سلام کرد که در میان ایشان شرکت و تجارت بوده و جواب سلام آن کس بازداد، دلیل که در میان ایشان تجارت پایدار نباشد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند زنی بر وی سلام کرد، دلیل که از کسی شادمان شود. اگر زنی پیر مجهول بر وی سلام کرد، اقبال دنیائی یابد. اگر بیند درنماز است و سلام دست چپ داد، دلیل که کارهای او شوریده گردد.