کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
مردم، كارهاي خير مي ‏كنند، ولي پاداش آنان تنها به اندازه عقلشان عطا مي ‏شود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ا » تعبیر ادرار

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

ادرار کردن در خواب به موقع خویش . به مرد توانگری رسد اما آنکه درویش باشد.
بنده را آزادی بود
بیمار را شفا بود
محبوس را فرج بود
مسافر را باز آمدن بود
عامل را معزولی بود
خلیفه را مرگ بود
قاضی را عزل بود
بازرگان را زیان باشد در تجارت

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند که در جایگاهی مجهول ادرار کند، دلیل بود که از اهل آن موضع زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر بیند که به جای ادرار خون همی رفت، دلیل کند که او را فرزند اید و اگر بیند که به جای ادرار چرک و خون می رفت، دلیل کند که او را فرزندی اید به تن معلول. بعضی از معبران گفته اند: ادرار، مال حرام بود. اگر بیند که ادرار همی خورد، دلیل کند که مال حرام خورد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند که ادرار کند، به جایگاهی که موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام دار بود، دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد و اگر توانگر بیند، دلیل کند که مالش نقصان آید، بر مقدار ادرار.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که اندر چاهی ادرار کرد، دلیل کند که از کسی مال حلال حاصل کند. اگر بیند که ادرار همی کرد، دلیل کند که او را فرزندی آید که قران ظاهرخواند و عالم و دانا گردد. اگر بیند که برخی از ادرار ریخت و برخی با خود داشت، دلیل کند که برخی از مال وی برود و برخی اندوه وغم از وی جدا گردد. اگر بیند که مردمان از ادرار وی همی مسح کردند، دلیل کند که او را فرزندی آید که عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که در مسجد ادرار کردن همی کرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند. اگر بیند که جامه وی به ادرار آلوده شد، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش هزینه کند.

اسماعيل بن اشعث می گوید:

اگر بیند که در خانه خویش به موضعش ادرار همی کرد، دلیل کند که مال و ثروت و دارایی خویش بر عیال خویش هزینه و خرج کند، لیکن عوض آن جبران شده بازآید.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که ادرار میکند و در ادرارش خون وجود دارد، با زنی مطلّقه یا با زنی از محارم خود همبستر شود و خود از آن بیاطلاع است. اگر کسی دید که در خانه یا زمین عدهای، ادرار میکند، داماد آنها میشود و از آنها زن میگیرد. اگر کسی دید که به صورت غیرعادی،بسیار ادرار میکند و خود را نجس کرده و بوی نامطبوع از آن میآید یا اینکه جلوی چشم دیگران ادرار میکند، بر عمل بدی، دلالت میکند که به خاطر آن آبرویش میرود. خوردن ادرار در خواب، بر خوردن چیزهای مشکوک در کسب و کار یا پول حرام، دلالت دارد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد. یا بیننده خواب خودش ادرار می کند یا می بیند که دیگری ادرار می کند. به هر حال دیدن بول در خواب بد نیست. اگر دیدید که خودتان ادرار می کنید از غم فارغ می شوید و ناراحتی هایی که دارید از بین می رود. این با مقدار ادراری که می کنید بستگی مستقیم دارد. هر چه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است. اگر دیدید که دیگری ادرار می کند نیک است. چنانچه شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و هم برای کسی که در خواب دیده اید ادرار می کند. اگر دیدید دیگری ادرار می کند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگی خاطر پیدا می کنید که رفع می شود. چنانچه ببینید که ادرار می کنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان می ریزد به نعمت و رفاه آمیخته به خرمی و شادی می رسید و بسیار نیکو است.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید، معنایش آن است که در راه رسیدن به محبوب، دشواری‏هایی خواهید داشت. دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است که در اثر بیماری، دوستان از شما دور می‏شوند.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب خود را در حال نوشیدن ادرار بینید، نشانه‏ی آن است که از مریضی نجات پیدا خواهید کرد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب ادرار : مورد تحقییر قرار میگیرید.
در تخت خود ادرار میکنید : منفعتهای عالی در کار
به دیوار ادرار میکنید : یک معامله یا قرارداد مربوط به کار شکل میگیرد.
دیگران به دیوار ادرار میکنند :رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید.
بچه ها ادرار میکنند : علامت سلامتی
یک ظرف مخصوص ادرار : آینده شما روشن و خوش خواهد بود.