کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
هر كه برادرش را در كاري ناپسند ببيند و بتواند او را از آن باز دارد و چنين نكند، به او خيانت كرده است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سوزن

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که جامه می دوخت، احوال او نیکو شود و به مراد رسد. اگر بیند سوزن گم شد، احوال او بد شود و امیدی که دارد برنیاید و احوالش پراکنده شود. اگر بیند سوزن او بدزدیدند، کارش بد شود. اگر بیند سوزه به جائی فرو برد، سرانجام کارش به خیر و خوبی و خرمی بود و کام دل یابد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که سوزنی بدو بخشیدند، آن کس مشفق احوال او بود. اگر دید سوزن بسیار داشت، دلیل بود بر خیر و صلاح او.

مولف می گوید:

چون سوزن جهت اتصال دو چیز جدا از هم که قبلا به هم متصل بوده اند استفاده می گردد می توان گفت کارهایش سامان خواهد یافت

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر نخی در سوزن باشد، به بهتر شدن اوضاع و احوال زندگی؛ و اگر جدا از آن باشد، به تشتّت و جدایی تعبیر میشود. اگر کسی سوزن شکستهای را ببیند، دچار ناراحتی و پریشانی میشود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

خود سوزن کاربرد و تنفیذ است. اگر در خواب ببینید که سوزن یا سوزن هایی دارید در واقع خواب شما می گوید امکانات متعددی در اختیارتان قرار می گیرد که کارها را پیش ببرید و موفق باشید. اگر در خواب ببینید که با سوزن می دوزید به خصوص اگر مشاهده کنید که دو قطعه را به هم وصل می کنید امور متفرق خویش را سر و سامان می بخشید و کاری را بر روال مطلوب انجام می دهید. به خصوص اگر با سوزن پارچه های ناهمرنگ را به هم بدوزید. خیاط و خیاطی با در دست داشتن سوزن تعبیری متفاوت دارد. تعبیر ذکر شده در بالا وقتی صادق است که سوزن محور خواب شما باشد. اگر دیدید سوزن به کسی دادید امکان و سهولت برای دیگران فراهم می آورید و اگر دیدید سوزن از کسی گرفتید کمک می طلبید و به شما یاری می شود. در دست داشتن یا داشتن سوزن بدون سوراخ رو به رو شدن با مشکلی بزرگ و غیر قابل حل است. سوزن بدون سوراخ مشکلی است که در اثر فتنه و نیرنگ و تزویر دیگری پدید آمده و وبال آن دامن بیننده خواب را گرفته باشد. چنانچه در خواب ببینید سوزنی را گم کرده اید و به دنبالش می گمردید زیان می کنید و امکاناتی را از دست می دهید. گم کردن سوزن و جستجو برای یافتن آن در خواب خوب نیست. اگر ببینید سوزن را به جایی فرو می کنید بدون اینکه قصد دوختن داشته باشید کنجکاوی و فضولی است. اگر در خواب ببینید سوزن را به جانداری فرو می کنید خواب شما می گوید از طرف شما به دیگران آسیب می رسد و شما باعث رنج و اندوه می شوید. اگر در خواب ببینید که سوزن را به ماکول فرو می برید مثل هندوانه، خربزه، هویج یا همه چیزهای خوردنی دیگر خواب شما از خرابکاری و زیان رسانی خبر می دهد و نشان این است که شما به دیگران زیان مالی وارد می کنید.

لوک اويتنهاو می گوید:

داشتن یک سوزن : محاکمه و محکومیت
سوزنی را نخ کردن : از یک موقعیت مشکل بیرون آمدن
سوزن در دست فرو رفتن : شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد
هدیه گرفتن آن : از بین رفتن یک دوستی
پیداکردن : رازهای خانوادگی را برملا نکنید

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید برای دوختن لباسی از سوزن استفاده می کنید ، نشانه آن است که به علت عدم همکاری دیگران با شما رنج خواهید برد.
2- نخ کردن سوزن در خواب ، علامت آن است که گرفتاری دیگران ، بیش از گرفتاری خانوادگی شما را به خود مشغول خواهد کرد.
3- اگر خواب ببینید به دنبال سوزن می گردید ، علامت آن است که به نگرانیهای بی پایه و بی اساس دچار خواهید شد.
4- پیدا کردن سوزن در خواب ، علامت یافتن دوستانی باوفا است.
5- اگر خواب ببینید به هنگام دوختن لباس سوزن می شکند ، نشانه آن است که به تنهایی و فقر محکوم خواهید شد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب سوزن : در عشق رنج بسیاری را تحمل خواهید کرد
شما سوزن دارید : آغاز یک دسیسه
یک سوزن خیاطی : دیوانه وار عاشق خواهید شد.
یک میل بافتنی : شما خیلی خودخواه هستید.
یک سوزن رفوگری : بزودی عاشق می شوید.
یک سوزن نخ می کنید : خانوادهشما برایتان بارسنگینی بشمار می آید.
دنبال یک سوزن می گردید : نگرانیهای شما بیهوده و بی دلیل هستند.
یک سوزن را پیدا می کنید : دیگران از شما قدردانی خواهند کرد.
سوزن گم می کنید : عمر طولانی
سوزن به بدنتان فرو می رود :شما خیلی خوش قلب هستید.

اگر بیند سوزن در دست داشت و چیزی می دوخت، دلیل که شغلهای پراکنده وی با هم آید و حاجتش روا شود.