کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
مردم، دو گروهند: دانشمند و دانش ‏اندوز و در غير اين دو، خيري نيست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سوگند

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند به راست سوگند همی خورد، دلیل است بر دست او کاری نیک رود، یا امانت گزارد، یا گواهی به راست دهد، یا خیرات کند و از آن چه ترسد ایمن گردد. اگر بیند که سوگند به دورغ خورد، دلیل که حق تعالی با او به خشم بود و از نعمت و خیر دو جهانی بی بهره ماند، مگر توبه کند و به خدای تعالی بازگردد تا رسته گردد. اگر بیند سوگند خورد، دلیل که در وام غرق گردد و در غم و زیان افتد، از قِبَل پادشاه.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که سوگند راست نخورد توبه باید کرد تا از گناه رسته گردد. اگر بیند سوگند به دروغ خورد، دلیل که دین او تباه گردد و در اعتقادش خلل افتد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که سوگند به راست خورد، او را از آن هیچ مضرت نرسد و منفعت بیند. اگر غیر از این بیند بد بود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب به حقیقت و راستی سوگند بخورد، پیروز خواهد شد و سخن حقّ را به مردم ابلاغ می کند و اگر به دروغ سوگند بخورد، شکست می خورد و خوار می شود و ممکن است گناه کبیره ای نیز،انجام دهد و پشیمان و ذلیل شود. اگر کسی در خواب ببیند که به صلیب ، ستارگان ، دریا و چیزهایی مانند این، سوگند می خورد، دلیلی است بر اینکه آن شخص، گمراهی و نفاق را دوست دارد و اگر به خداوند سوگند بخورد دلیل بر این است که بر راه حق می رود و دنباله رو سنت پیامبر(ص) است.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید برای کسی سوگند یاد می کنید ، علامت آن است که به وفاداری نامزد خود تردید پیدا خواهید کرد.
2- اگر خواب ببینید در برابر اعضای خانواده خود سوگند یاد می کنید ، نشانه آن است که به زودی در اثر ناسازگاری شما با دیگر افراد خانواده اختلاف و جر و بحث در محیط بوجود می آید.