کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
بردباري به عنوان ياري كننده كافي است و فرمودند: اگر بردبار نيستي خود را به بردباري واداري.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سیر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن سیر در خواب بر پنج وجه است:
اول: مال حرام.
دوم: سخن زشت (شخص زشت).
سوم: غم و اندوه.
چهارم: گریستن.
پنجم: سختی دیدن(دوچار شدن به مشقت وسختی).

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

سیر در خواب مال حرام است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

خوردن سیر در خواب ، رنج و غم و گریستن بود. اگر بیند نخورد او را مضرت کمتر بود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن سیر در خواب ، بر دارایی و مال حرام و سخنی زشت دلالت دارد. خوردن سیر در خواب تنها برای بیمار خوب است.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

سیر مال حرام است و بدنامی و شهرت و آوازه بد. چنانچه در خواب ببینید مقداری سیر دارید به همان مقدار مال حرام به چنگ می آورید که موجب بدنامی شما می شود و همه از آن مطلع می گردند و شما نمی توانید خطائی را که مرتکب شده اید پنهان کنید. شخصی به خانم آتیانوس گفت: در خواب دیدم شخصی یک شیشه سیر ترشی هفت ساله برای من آورد من شیشه سیر ترشی را در آشپزخانه گذاشتم ولی بوی آن همه جای خانه را پر کرده بود. خانم آیتانوس به او گفت: رشوه گرفته ای و با آن پول حرام اسباب و لوازم خانه خریده ای و عمل تو طوری است که هر کس وارد خانه ات می شود در اولین نظر می فهمد تو پول مفت و باد آورده به دست آورده ای. خوردن سیر غم و اندوهی است که از خوردن و داشتن مال حرام عارض بیننده خواب می شود.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب از زمینی که در آن سیر کاشته اید عبور کنید ، نشانه آن است که از فقر و تنگدستی به سمت ثروتمند شدن حرکت خواهید کرد. اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که با در نظر گرفتن اعتبار و شغل خواستگار خود ازدواج خواهد کرد.
2- خوردن سیر در خواب ، نشانه آن است که با نگاهی به زندگی آرزوهای بیهوده را از خود دور می کنید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب سیر : یک راز مخفی فاش می شود.
سیر می خرید :دیگران شما را خشمگین می کنند.
با سیر غذا درست می کنید :زیردستان شما در کار شما را دوست ندارند.
در باغچهخودتان سیر کاشته اید : دیگران ازشما متفرند.
به بچه هایتان سیر می دهید : آنها به شغلهای بالادست می یابند.
اشخاصی که سیر دوست ندارند : رقبا نمی توانند جای شما را بگیرند.
سیر می خورید : مشاجره بزرگ