کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
روزي را با صدقه دادن فرود آوريد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سیکی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن سیکی به خواب بر سه وجه است.:
اول: مال حرام.
دوم: ترویج.
سوم: نعمت.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

سیکی دراصل، مال حرام است. اگر بیند درمیان سیکی غرق گردید، دلیل که در فتنه افتد. اگر بیند سیکی می خورد، دلیل که به قدر آن او را مال حرام نصیب شود. اگر سیکی پخته می خورد، دلیل که مالی حرام به رنج و سختی به دست آورد. اگر بیند در خانه سیکی بسیار داشت، دلیل که به قدر آن از مرد دهقانی او را منفعت رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند از سیکی مست گردیده، دلیل که به قدر مستی بزرگی و جاه یابد. اگر بیند که بی خوردن آن مست گردید، دلیل که ترسی سخت بدو رسد. اگر بیند پیاله در دست داشت و ندیمش از دست او بستد، دلیل که به سبب معیشت گفتگو کند. اگر بیند سیکی می پالود، دلیل که خدمت پادشاه کند. اگر بیند که جوی سیکی می رفت و او در میان آن شنا می کرد، دلیل که به بلای دنیا گرفتار شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید سیکی با آب می آمیخت و می خورد، دلیل که ربا خورد.

سیکی : شراب ، شرابی که به سبب جوشش دوسوم آن تبخیر شده باشد.