کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
همانا آزار رساندن به پدر و مادر و نا اميدي از رحمت خداوند و ايمني از مكر خداوند از گناهان كبيره است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف س » تعبیر سینه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن سینه به خواب بر هفت وجه است:
اول: علم وحکمت.
دوم: سخاوت.
سوم: ایمان.
چهارم: کفر.
پنجم: حکمت.
ششم: مرگ.
هفتم: بُخل.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن سینه به خواب، دلیل بر شریعت باشد. اگر در خواب بیند که سینه او فراخ شد، دلیل که کارهای او ساخته شود. اگر بیند سینه او تنگ شد، دلیل که در دینش خلل افتد. اگر بیند بر سینه او خطی سبز نوشته بود، دلیل که حق تعالی با وی کرامت کند. اگر خط سیاه بیند، دلیل که بی شهامت از دنیا برود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند بر سینه او موی رسته بود، دلیل که وام دار شود. اگر بیند موی از سینه بسترد، دلیل که وام بگذارد، اگر بیند سینه او گرفته بود. چنانکه حرف زدن نتوانست، دلیل که کار دین بر وی بسته شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

زیبا و بزرگ بودن سینه در خواب، برای کافر نشانه ی این است که وارد اسلام می شود و برای مسلمان گنهکار، نشانه توبه کردن و روی آوردن به طاعت و پرستش خداوند است و ممکن است نشانه آسان شدن امور سخت و دشوار نیز، باشد. تنگ بودن سینه در خواب به گمراهی تعبیر میشود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

سینه استطاعت بیننده خواب است. چنانچه در خواب ببینیم که سینه ای فراخ داریم زندگی ما گشاده می شود و وسعت می یابد و روزی مان فراخ می یابد و به همین نسبت صدر و وسعت نظر خواهیم یافت اگر چه در بیداری فاقد آن باشیم.چنانچه در خواب ببینیم سینه ما کوچک شده و محقر و ضعیف گردیده تعبیر بر عکس است و روزیمان تنگ می شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت.اگر در خواب ببینیم سینه تنگ شده دل تنگ می شویم.در خواب حالتی فیزیکی پیش می آید که اصطلاحا می گویند بختک روی شخص افتاده. منظور از این حالت خفگی نیست بل که حالتی است که در خواب احساس آن برایمان پیدا می شود. حس می کنیم که سینه ما تنگ شده و نفس کشیدن دشوار گردیده این حالت است که دل تنگی تعبیر می شود. اگر ببینیم سینه ما گرفته به طوری که نمی توانیم حرف بزنیم و به راحتی نفس بکشیم غمی برای ما می رسد. دیدن سینه دیگران نیز همین تعابیر را دارد. اگر ببینیم سینه ما چاق و ورزیده شده مانند ورزشکاران سینه پیدا کرده ایم روزی می یابیم و نعمت هائی به ما می رسد اگر چنان شده باشد که چون زنان سینه آویخته داشته باشیم نیکو نیست و خواب ما می گوید غم و اندوهی را تحمل می کنیم که بر سینه ما سنگینی خواهد کرد و اثر ممتد و مداوم خواهد داشت. زنی اگر ببیند سینه اش مثل مردان صاف شده و برجستگی آن از بین رفته نیکو نیست و از جانب فرزند یا فرزندانش غمناک می شود و چنانچه فرزند نداشته باشد از سوی خواهر یا برادرش لطمه می خورد یعنی از کسانی که با او هم شیر هستند.

در سرزمین رویاها آمده:

سینه های شما بزرگ می شوند : بیماری در آینده
سینه های تحریک شده : یکی از دندانهای شما را میشکنند.
سینه های شما درد می کند : شما آبستن می شوید.
سینه های بادکرده : در دوران پیری خوشبخت خواهید شد.
سینه های زیبا و سلامت : یک شادی بزرگ در پیش است.
یک زن در خواب ببیند که سینه هایش مو در آورده : شوهر او بزودی ناپدید می شود.
سینه های پوشیده از مو : شانس در عشق
سینه های یک زن : خواسته های شما بزودی بر آورده خواهند شد.
سینه های یک مرد : شما بزودی ازدواج می کنید.
خواب ببیند که سرتان را روی سینه کسی گذاشته اید: یک رفاقت صادقانه و استوار
یک بچه سینه مادرش را می مکد : خوشبختی شما طولانی خواهد بود.
اشخاص جوان خواب ببیند که سینه هایشان زخمی شده است : سرنوشت آنها درخشان خواهد شد.
اشخاص پیر خواب ببیند که سینه هایشان زخمی شده است : بدشانسی در آینده
سینه ای که در یک دوئل بوسیله شمشیر زخمی شده است :یک رفاقت عالی
یک سینه تیرخورده : پول