کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
كسي كه خدا خير خواه او باشد، محبّت حسين و شوق زيارتش را در دل او مي اندازد

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شادروان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن شادروان در خواب بر چهار وجه است:
اول: عمردراز.
دوم: منفعت.
سوم: روزی حلال.
چهارم: معیشت.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن شادروان، دلیل بر دین مرد باشد. اگر بیند شادروانی از بهر او گسترده بودند و دانست از ان اوست، دلیل که به قدر آن، عیشی کند با عمری دراز. اگر بیند به جای بیگانه گسترده بود و ندانست که جای کیست، دلیل که حالش متغیر شود و در غربت بمیرد. اگر بیند شادوران بفروخت یا ببخشید، دلیل بر خطر گردد.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند شادروانی گسترده بود. دلیل بر درازی عمر بود و هر چند بزرگتر بیند، تاویل بهتر است.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند شادوران کهن و دریده بود، دلیل که زندگانی بر وی دشوار شود. اگر سرخ بیند، دلیل عشرت باشد. اگر سیاه یا کبود بیند، دلیل غم و اندوه باشد، اگر زرد بیند. دلیل بیماری باشد، اگر سفید بیند، دلیل بر روزی حلال باشد.

شادروان : سراپرده, پیشگاه کاخ و بارگاه, بساطگرانمایه, کلمه فارسی بجای مرحوم, احترام, روحش شاد باشد
1 - سراپرده که در قدیم پیش در خانه و ایوان پادشاهان و امیران میکشیدند . 2 - خیمه چادر . 3 - پرده بزرگ مانند پامیانه . 4 - سایبان . 5 - فرش منقش بساط گرانمایه . 6 - زیر کنگره های عمارت و سردر خانه 7 - لحنی از الحان باربدی . 8 - سدی که بر رود و نهر بندند : شادروان شوشتر . 9 - فواره ( باین معنی در عربی و ترکی مستعمل است ) . 10 - اصل بنیاد اساس .