کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
گواراترين زندگي، رها كردن تكلّف‏ها (تجمّلات) است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شاهین

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن شاهین در خواب بر چهار وجه است.
اول: قدرومقام و منزلت.
دوم: فرمانروائی.
سوم: مال و نعمت.
چهارم: فرزند.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شاهین چرغ چکاری بزرگی است

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن شاهین در خواب ، دلیل که از پادشاه ظالم بزرگی یابد. اگر بیند که شاهین مطیع او بود، دلیل که فرزندی آورد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن شاهین در خواب ، بر پادشاهی، عمر طولانی، ثروت یا دردسر و گرفتاری دلالت دارد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

دیدن شاهین در خواب ، دلیل بر مردی بسیار دانا بود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

شاهین مرغی است شکاری و تیزچنگ و بلند پرواز که دیدنش در خواب نیکو است. اگر ببینید که شاهین را رام کرده اید و به شکار بر می انگیزید بسیار نیکو است و خواب شما از پیروزی و کامروایی خبر می دهد. از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که شاهین در خواب قدر و منزلت است و کامروایی است. برخی از معبران نوشته اند که شاهین فرزند ذکور است و شاهین سفید بخت بیدار و به زبان گویاتر شاهین چنان پسری است که موجب سربلندی پدر می شود و نام آور می گردد و خدمت و شوکت و شهرتش همگان را به اعجاب و تحسین وا می دارد. اگر در خواب ببینید که برای به دام افکندن شاهین تلاش می کنید این نشان تلاشی است که در جهت کسب جاه و مقام و مال انجام می دهید و چنانچه شاهین را به چنگ بیاورید پیروز می شوید و مقام و منزلت می یابید. اگر ببینید که شاهین رام شماست و بر دست و پنجه شما نشسته بی تلاش و زحمت پیروز و کامروا می شوید اما نیکو نیست اگر ببینید که شاهین به شما که صاحبش هستید زحمت و جراحتی وارد می آورد. در خواب نگریستن به چشم شاهین نیز خوب نیست.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن شاهین در خواب ، نشانه آن است که دیگران به پیشرفت و موفقیت شمابا حسادت می نگرند.
2- اگر دختری خواب شاهین ببیند ، نشانه آن است که کسی به او تهمت خواهد زد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک شاهین : 1- ثروت شما بیشتر می شود 2- خطر خیانت
تعدادی شاهین : 1- در هراقدامی که می کنید خطرشما را تهدید می کند 2- دوستان به شما خیانت می کنند
یک شاهین را با تبر می زنید : مانع برای شما وجود ندارد
یک شاهین در دست دارید : شانس و لذت
دیگران یک شاهین در دست دارند : افراد بدذات شما را احاطه می کنند.
شاهین در حال پرواز : دسیسه دیگران باعث شکست شما می شود .تعداد بسیاری شاهین در حال پرواز : دوستان به شما خیانت می کنند.