کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
سر هر گناهي دوستي دنياست

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شب

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند شب تاریک راه می رفت، دلیل بر استقامت بود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

شب، نشانه آرامش و استراحت است و ممکن است نشانه عبادت و شب زندهداری باشد. دیدن شبهای مبارک، مانند شب قدر به خیر و مژده نیک تعبیر میشود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

شب باید تاریک باشد اما هر تاریکی در خواب های ما شب نیست. گاه اتفاق می افتد که خواب را درون ظلمت می یابیم. این تاریکی تعبیر دیگری دارد و تعبیر شب به آن اطلاق نمی شود ولی گاه نیز هست که تاریکی را می بینیم و از ذهن ما می گذرد که شب است در این صورت باید دنبال تعبیر شب بگردیم. در رویاهای ما شب مجهول و راز است و هر چه تاریکتر و ظلمانی تر باشد این راز و مجهول بزرگتر و پیچیده تر می باشد . چنانچه در خواب شب ببینیم و مشاهده کنیم که در ظلمت شب راه می رویم با مجهول درازی رو به رو می شویم که ما را به تکاپو و تلاش بر می انگیزد و کوشش هائی در جهت کشف راز و حل مجهول به عمل می آوریم ولی اگر شب مهتابی و روشن بود و به علت نور ماه یا چراغ روشن شده و ظلمت طبیعی آن شکسته بود خوابی است نیکو که خبر از فرج بعد از عسرت و تنگی می دهد. اگر وامداری در خواب چنین شبی را ببیند که نور ماه آن را شکسته یا ستاره درخشان بر آسمان آنست وام خود را می پردازد و همین طور بیمار اگر ببیند در شب تاریک چراغ دارد یا نور ماه بر او تابیده از بیماری شفا حاصل می کند.

لوک اويتنهاو می گوید:

شب سیاه : جدال خانوادگی
شب پر ستاره : زندگی طولانی
شب نا آرام : ضرر و زیان بزرگ

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید تاریکی شب شما را فرا گرفته است ، نشانه آن است که سختی و مشقت کار بیش از اندازه به شما فشار خواهد آورد.
2- اگر خواب ببینید شب رخت می بندد و سپیده سر می زند ، علامت آن است که اوضاع و احوال مشقت بار زندگی به سمت راحتی و فراغت پیش خواهد رفت.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب شب : بدشانسی
شما در تاریکی شب هستید : خبر نامزدی یا ازدواج یک دوست
دوستان شما در تاریکی هستند : آنها در یک مراسم تدفین شرکت خواهند کرد.
بچه ها در شب : رضایت و آسایش بزرگ در فامیل
دشمنان شما در سیاهی شب هستند : شما در پریشانی و اضطراب هستید.
در هنگام شب به یک محل تاریک وارد می شوید : در بازی می برید.
یک خانه بسیار تاریک در هنگام شب : شانس در مقابل شما ایستاده

اگر در خواب بیند شب تاریک بود، دلیل غم و اندوه بود. اگر روشن بود یا ماهتاب، دلیل خرمی بود.