کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق علیه السلام :
عمل اندك و بادوام كه بر پايه يقين باشد ، در نزد خداوند از عمل زياد كه بدون يقين باشد برتر است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شب

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند شب تاریک راه می رفت، دلیل بر استقامت بود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

شب، نشانه آرامش و استراحت است و ممکن است نشانه عبادت و شب زندهداری باشد. دیدن شبهای مبارک، مانند شب قدر به خیر و مژده نیک تعبیر میشود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

شب باید تاریک باشد اما هر تاریکی در خواب های ما شب نیست. گاه اتفاق می افتد که خواب را درون ظلمت می یابیم. این تاریکی تعبیر دیگری دارد و تعبیر شب به آن اطلاق نمی شود ولی گاه نیز هست که تاریکی را می بینیم و از ذهن ما می گذرد که شب است در این صورت باید دنبال تعبیر شب بگردیم. در رویاهای ما شب مجهول و راز است و هر چه تاریکتر و ظلمانی تر باشد این راز و مجهول بزرگتر و پیچیده تر می باشد . چنانچه در خواب شب ببینیم و مشاهده کنیم که در ظلمت شب راه می رویم با مجهول درازی رو به رو می شویم که ما را به تکاپو و تلاش بر می انگیزد و کوشش هائی در جهت کشف راز و حل مجهول به عمل می آوریم ولی اگر شب مهتابی و روشن بود و به علت نور ماه یا چراغ روشن شده و ظلمت طبیعی آن شکسته بود خوابی است نیکو که خبر از فرج بعد از عسرت و تنگی می دهد. اگر وامداری در خواب چنین شبی را ببیند که نور ماه آن را شکسته یا ستاره درخشان بر آسمان آنست وام خود را می پردازد و همین طور بیمار اگر ببیند در شب تاریک چراغ دارد یا نور ماه بر او تابیده از بیماری شفا حاصل می کند.

لوک اويتنهاو می گوید:

شب سیاه : جدال خانوادگی
شب پر ستاره : زندگی طولانی
شب نا آرام : ضرر و زیان بزرگ

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید تاریکی شب شما را فرا گرفته است ، نشانه آن است که سختی و مشقت کار بیش از اندازه به شما فشار خواهد آورد.
2- اگر خواب ببینید شب رخت می بندد و سپیده سر می زند ، علامت آن است که اوضاع و احوال مشقت بار زندگی به سمت راحتی و فراغت پیش خواهد رفت.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب شب : بدشانسی
شما در تاریکی شب هستید : خبر نامزدی یا ازدواج یک دوست
دوستان شما در تاریکی هستند : آنها در یک مراسم تدفین شرکت خواهند کرد.
بچه ها در شب : رضایت و آسایش بزرگ در فامیل
دشمنان شما در سیاهی شب هستند : شما در پریشانی و اضطراب هستید.
در هنگام شب به یک محل تاریک وارد می شوید : در بازی می برید.
یک خانه بسیار تاریک در هنگام شب : شانس در مقابل شما ایستاده

اگر در خواب بیند شب تاریک بود، دلیل غم و اندوه بود. اگر روشن بود یا ماهتاب، دلیل خرمی بود.