کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول اکرم (ص) :
برترين ايمان آن است كه معتقد باشي هر كجا هستي خداوند با توست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شپش

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند شپش بکشت، دلیل که دشمن قهر کند. اگر دید شپش بسیار او را گزیدند، دلیل که به زبان خلق افتد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

شپش در خواب ، نشانه عذاب است. دیدن شپش های زیاد در خواب ، بر فقر ، شکست یا بیماری درازمدت دلالت دارد. کشتن شپش در خواب ، نشانه رفع غم و غصه است. اگر کسی ببیند که شپشی، او را میگَزد، نشانه این است که افرادی ضعیف از او بدگویی می کنند.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

شپش در خواب انسانی است ضعیف، شپش عیال مرد است که نعمت او را می خورند. شپش در خواب انگل و مزاحم است. انگلی از همان نوع که گفته شد. یعنی به بیننده خواب نزدیک است و مزاحمی است که حتی در حریم او و محیط خانه و خانواده اش مالش را تباه می کند و جانش را می آزارد. یکی از معبران نوشته ـ شپش اگر یکی باشد همسر است و اگر بسیار باشد مال و منال است و دارائی ـ اگر شپش را در خواب بکشید بر دشمن چیره می شوید و اگر شپش های بسیار بیننده خواب را بگزند بر سر زبان ها می افتد و مردم از او حرف می زنند. به هر حال شپش در خواب های ما انگل و مزاحم است. تعداد شپش در خواب نشان تعداد مزاحمین نیست بل که گویای شدت مزاحمت است.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن شپش در خواب ، علامت ابتلا به بیماری درد آور نگرانیهای دیگر است.
2- دیدن شپش روی ساقه گیاهان در خواب ، نشانه قحطی و زیانهای دیگر مالی است.
3- دیدن شپش بر بدن خود یا دیگری در خواب ، علامت آن است که با نزدیکان خود رفتار نامساعد و تندی خواهید کرد.
4- اگر خواب ببینید شپش می گیرید ، نشانه آن است که به بیماری دچار می شوید و آن بیماری را به دیگران نیز سرایت می دهید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب شپش : شانس با شماست.
تعداد بسیاری شپش : فراوانی مادیات
تعداد زیادی شپش را میکشید: آبروریزی.
روی لباسهایتان شپش پیدا میکنید : پول بسیار نزدیک است.
در موهایتان شپش پیدا میکنید : شما بسیار ثروتمند خواهید شد.
روی دیگران شپش پیدا میکنید : بدشانسی در روابط عشقی.
روی بدنتان شپش دارید : بزودی پول فراوانی خواهید داشت

دیدن شپش در خواب ، دلیل بر عیال مرد باشد، که نعمت او خورند. اگر بیند بر تن او شپش بسیار بود، دلیل مال و حشمت بود.