کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام باقر (ع) :
علم ميراث گرانبهائي است و ادب لباس فاخر و زينتي است و فكر آئينه اي است صاف.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شتر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن اشتر در خواب بر ده وجه بود:
اول: پادشاه عجمی،
دوم: مردی امیر،
سوم: مرد مومن،
چهارم: سیل،
پنجم: فتنه و آشوب،
ششم: آبادانی،
هفتم: نصیب شدن زن ،
هشتم: حج،
نهم: نعمت،
دهم: مال
اشتر عربی، دلیل بر مردم عرب کند و اشتر عجمی، دلیل بر مردم عجمی و بدانکه اشتربانی به تاویل خداوند به تدبیر و ولایت بود و راست کننده کارها بود.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند بر اشتر مست خشم آلود نشسته بود، دلیل که بر مردی بزرگ غلبه کند. اگر بیند با اشتری جنگ و نبرد می کرد، دلیل است با مردی عجمی که دشمن بود وی را، خصومت افتد. اگر بیند که رمه اشتران را همی چرانید و دانست از ملک او بود، دلیل کند که وی را ولایتی بود و به مردم آن ولایت فرمانروا شود. اگر بیند اشتر را همی دوشید ، دلیل است از پادشاه مال یابد بر قدر ان شیر که دوشیده بود. اگر بیند به جای شیر از پستان شتر خون آمد، دلیل است آن مال که بدون رسد حرام بود. اگر بیند ماده شتری کسی بدو بخشید، یا از کسی بخرید، دلیل که زن خواهد یا کنیزک بخرد. اگر بیند ماده شتری که از او بود بگریخت یا دزد برد،دلیل است از زن جدا شود یا در میان ایشان خصومت افتد. اگر بیند ماده شتر او بمرد، دلیل که زنش بمیرد. اگر بیند که شتر بچه آورد، دلیل که زنش بچه آورد و مالش زیاد شود. اگر ماده شتری دید به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که گوشت اشتر می خورد، دلیل است بیمار گردد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شتر جهازدار رفتن به کعبه یا کاری که ثوابی در آن حد دارد
دیدن شتر بی جهاز که گرد او جمع شدند بر گروهی مهتر گردد
اگر بر شتر سوار شده دولت یابد
اگر مهار شتر در دست می کشد بر گروهی حکم کند

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی خود را بر اشتری مجهول بیند که به شتاب همی رود، دلیل کند به سفر رود. اگر بیند بر اشتری جولان همی کرد، دلیل است غمگین و متفکر شود. اگر بیند بر اشتری نشسته بود و راه گم کرده می راند و ندانست راه راست کجاست، دلیل است در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیر نتوان ساخت. اگر بیند ماده شتری یافت، دلیل است بر این که زن خواهد. اگر اشتر با بچه بود، آن زن که خواهد با فرزند بود. اگر بیند اشتر از وی روی بگردانید و مطیع او نشد، دلیل است اندوهگین شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن شتر در خواب، بر غم و غصه دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که شتری به او حملهور شده است، به غم و غصه دچار میشود یا با فردی بیارزش درگیر می گردد. اگر در خواب ببیند که افسار شتر را گرفته است و او را به راه مشخص و شناختهشدهای میبرد، فردی را از گمراهی به سمت راه راست و خیر راهنمایی میکند،اما اگر شتر را به بیراهه ببرد، فردی را گمراه میکند و او را به سمت فساد ونابودی میکشاند. اگر کسی ببیند که شتری را ذبح میکند، از غم رها شده و به آرامش و راحتی میرسد؛ اگر از پشت شتری بیفتد، تنگدست و فقیر میشود و اگر شتر به او لگد بزند، به بیماری شدیدی مبتلا میشود. ممکن است شتر در خواب، به شیطان یا به فردی منافق و نادان تعبیر شود. اگر زنی در خواب ببیند که بر شتری سوار است، در حالی که ازدواج نکرده باشد، شوهر میکند و اگر ازدواج کرده و شوهرش گم شده باشد، شوهرش نزد او برمیگردد. اگر کسی ببیند که شتری را میدوشد، پول بسیار از طرف سلطان یا فرمانروا برای او میرسد و اگر به جای شیر از پستان شتر خون بیاید، پول حرامی به دست او میرسد. اگر کسی در خواب ببیند که شتر مادهای وارد شهری میشود، آن شهر به فتنه و آشوب دچار میشود؛ زیرا خداوند میفرمایند: «و انا مرسلو الناقه فتنه لهم»؛ یعنی، و ما شتر ماده را بر آنان فرستادیم تا فتنه و آزمایشی برای آنان باشد. اگر کسی در خواب ببیند که شتر مادهای را سر میبرد، عملی انجام میدهد که از آن پشیمان میشود یا به مصیبتی دچار میگردد. ممکن است شتر ماده به زن نیز، تعبیر شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند کسی گوشت اشتر بسیار بدو داد، دلیل است مال یابد به قدر گوشت اشتر. اگر بیند که اشتر را قربانی می کرد و گوشت او را به هر کسی می داد، دلیل که مردی بزرگ در آنجا قربانی شود یا بمیرد. اگر بیند که اشتری مجهول در پس او همی آید، دلیل که سرگشته و متفکر شود. اگر بیند که اشتری را قهر و زبون خویش کرد، دلیل است دشمن را مقهور خویش کند. اگر بیند که رمه اشتران در زمینی یا در دهی جمع می گردید،دلیل است در آنجا دشمن جمع شود، یا سیل در آنجا خرابی کند یا بیماری در مردم آن موضع مستولی شود. اگر بیند که اشتران بار گندم و جو داشتند، دلیل است از آن دشمن در آنجا خیر و برکت بود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند بر اشتر یک ساله نشسته بود، دلیل است اندوهگین شود. اگر بیند از اندام شتر وی خون زایل شود، دلیل که سعادت و نعمت دنیا یابد به قدر آن خون. اگر بیند مهار اشتری می کشید، دلیل است بافردی فرمانبردار او را خصومت افتد. اگر بیند که در بیابان اشتر بسیار یافت، دلیل است بر بزرگی و فرمانروائی او بر جماعت بیابانگرد. اگر بیند که دو شتر یافت، دلیل که مال یابد. اگربیند کسی وی را شتری داد، دلیل که به قدر و قیمت آن منفعت یابداز کسی. اگر بیند که قومی شتری بکشتند و گوشت آن قسمت کردند، دلیل کند که در آن موضع مردی دارا بیمرد و مال وی را قسمت کنند به میراث.

اسماعيل بن اشعث می گوید:

اگر بیند که اشتران بسیار داشت و دانست که آن جمله ملک وی است و از اشتران اعرابی بودند، دلیل است در دیار عرب پادشاه گردد. اگر اشتران عجمی بودند، دلیل است در دیار عجم پادشاه گردد. اگر زنی بیند اشتری با بخورد، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد و بدانکه پوست اشتر نیز همین. دلیل را دارد و بعضی از معبران گفته اند: میراث یابد. اگر بیند که اشتر با او سخن گفت، دلیل است خیر و نیکی بدو رسد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای صحرائی و عبور از صحاری و سرزمین های گرم. شتر در زندگی مردم صحرا نشین نقش حیاتی دارد و آنجا که از اسب کاری ساخته نیست شتر کار ساز می شود لذا وقتی در خواب های ما شکل می گیرد و ظاهر می شود نمی تواند با سفر و جا به جا شدن بی ارتباط باشد. سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گویای مسافرت است برای بیننده خواب. داشتن شتر های بسیار در حالی که در عالم خواب می دانید آن همه شتر به شما تعلق دارد دست یابی به مال و منال بسیار است آمیخته به برتری و حکم روائی. شتر ماده نیز مثل اسب ماده به زن تعبیر می شود شیر دوشیدن از شتر و خوردن شیر شتر بهره مندی از مال زن است. نوشیدن شیر شتر بشارت سفر زیارتی نیز هست. اگر دیدید بر شتری نشسته اید و شتر بی هدف جست و خیز می کند و این طرف و آن طرف می رود غمی و اندوهی برای شما می رسد اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بودید مشکلی در زندگی شما پیش می آید که از حل آن عاجز می مانید. چنان چه دیدید شتران بسیاری جائی جمع شده اند که نه آن شتران به شما تعلق دارند و نه صاحب آن ملک را می شناسید حادثه ای پیش می آید که جنبه عام دارد و شما را نیز شامل می شود. مثل سیل جاری می شود یا زلزله اتفاق می افتد یا بیماری همه گیر بروز می نماید. خون شتر مال حرام است. اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می غرد کسی که از شما غوی تر است علیه شما خشم می گیرد و اگر دیدید شتری را به ریسمان بسته اید و می کشید کسی قوی تر از خودتان را مطلع می کنید. اگر شتر خشمگین را نشاندید و بر او سوار شدید پیروزی بزرگی تحصیل می کنید. اگر پشم شتر داشتید مالی نصیب شما می شود و اگر دیدید در خواب زانوی شتری را می بندید در کار بزرگی تدبیر می کنید و موفق می شوید.

لوک اويتنهاو می گوید:

شتر : کار و تلاش در پیش روی شماست
نوازش کردن شتر : شخصی از شما سواستفاده خواهد کرد
شتر با بار : ارثی از دور دستها به شما خواهد رسید
سوار آن شدن : مسافرت همراه با مشقت
زدن شتر : شما بی جهت به یک دوست تعدی خواهید نمود

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید شتری در حال کشیدن بار است ، دلالت بر آن دارد که با وجود صبر و طاقت فراوان ، غم و اندوه کوچکترین امیدهای شما را بر باد خواهد داد.
2- اگرخواب ببینید شتری از آن شماست ، دلالت بر آن دارد که دارایی فراوانی از طریق استخراج مهدن به دست خواهید آورد.
3- اگر گله شتری در خواب ببینید ، علامت آن است که از بستر بیماری با سلامت بر می خیزید و همان زمان که فکر می کنید دیگر کسی به یاری شما نخواهد آمد ، افرادی برای امداد به نزد شما خواهند آمد.