کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
خوابيدن همراه با يقين ، برتر از نماز گزاردن با شك و ترديد است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شتر مرغ

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

معبران شتر مرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده اند. عقیده عموم معبران این است که کسانی که در شهر ها زندگی نمی کنند و به لباس معمول و متداول شهر نشینان ملبس نیستند در خواب های ما به شکل و هئیت حیواناتی ظاهر می شوند که عجیب و نادرند و ما به ندرت ممکن است آن حیوانات را ببینیم. شتر مرغ یکی از آن ها است که معبران مردی بیابانی دانسته اند و بالطبع شتر مرغ هم زنی است بیابانی. این عقاید را می توانیم این طور توجیه کنیم که هر کس به نظر ما عجیب جلوه کند در خواب های ما به شکل این حیوانات متجلی می شود. سوار شدن بر شتر مرغ مسافرت به نقاط بسیار دور و عجیب است. آوردن شتر مرغ به خانه دعوت یا رسید ن مهمان غریب و بیگانه است. اگر در خواب دیدید که برای گرفتن شتر مرغی می دوید یا تمهید می کنید یا دام می نهید نشان آن است که برای انجام کاری ناگزیر می شوید با اشخاصی غریب و نا آشنا و مسلط تر از خودتان که توانا تر نیز هستند برخورد کنید و آشنا شوید و تلاش و تقلای بسیار بکنید. پر شتر مرغ سوغات است که از سرزمین های دور برای شما می رسد و اگر احیانا شما به کسی سوغات دادید این کار از جانب شما انجام می گیرد. زینت کردن پر شتر مرغ بر موی سر یا جامه نشان آن است که عادت و اخلاقی دارید نامطلوب که مورد پسند و تایید دیگران نیست و می تواند محل ایراد و ملامت باشد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن شترمرغ در خواب ، بر زن یا نعمت دلالت دارد.

لوک اويتنهاو می گوید:

شتر مرغ : سبکسریهای شما به دیگران سود میرساند

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن شتر مرغ در خواب ، علامت آن است که پنهانی به ثروت اندوزی خواهید پرداخت ، هم زمان با این کار نسبت به زنان رفتاری حقارت آمیز در پیش می گیرند.
2- گرفتن شتر مرغ در خواب ، نشانه آن است که با سرمایه خود قادر می شوید به سفرهای گوناگون بروید و بر دانش گسترده ای چیره شوید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک شترمرغ : شما به بدبختی عادت کرده اید.
یک پر شترمرغ : یک بیماری کوچک که باعث نگرانی شما خواهد شد.
دیگران پر شترمرغ دارند : در مقابل اطرافیانتان بیشتر محتاط باشید.
پر شتر مرغ میخرید : در نظر دوستانتان گناهکار هستید.