کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
آن كسي كه تو را هشدار مي دهد ، مانند كسي است كه تو را مژده مي دهد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شراره آتش

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

شراره آتش در خواب ، سخن بد باشد که به وی رسد. اگر به قیاس شراره آتش در وی می افتاد، دلیل که جنگ و فتنه در آن موضع پدید آید. اگر بیند که شراره های آتش سخت بزرگ بودند، دلیل بود که عذاب خدای عزوجل بدو رسد، یا بدان موضع رسد. اگر بیند که شراره آتش در میان مردمان افتد، دلیل کند که مردمان آن موضع رابا یکدیگر جنگ و خصومت افتد و آتش انداختن و بازی کردن به آتش سخن زشت گفتن بود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که پاره آتش درخشنده در دست داشت، دلیل کند که به کار پادشاه مشغول شود. اگر بیند که با آتش دود بود، دلیل که در آن کار او را بیم و ترس بود. اگر بیند که آن آتش در دست وی فرو مرد، دلیل کند که درخدمت پادشاه مالی حرام به دست آورد. اگر بیند که از آتش پاره مردم را همی داد، دلیل کند که از کردار وی مردمان را رنج و مضرت رسد و مردمان دشمن او شوند. اگر بیند که چیزی از خوردنی بر آتش همی پخت وی می خورد، دلیل کند که سخنهای خوش شنود.